Wanneer kan een bedrijf aanspraak maken op consumentenrecht?

hamer-reflex-klap.jpgHet is al een paar keer zijdelings aan de orde gekomen: wanneer heb je als handelaar of bedrijf recht op de bepalingen uit het consumentenrecht? Dat klinkt gek, immers het is consumentenrecht en een handelaar of bedrijf is dat per definitie niet. Maar soms kan een bedrijfsmatig handelend persoon tóch consumentenbescherming claimen bij overeenkomsten die hij aangaat. Dit heet “reflexwerking”.

Het idee achter reflexwerking is dat er soms zo weinig onderscheid zit tussen een beroeps- of bedrijfsmatig handelend persoon en een consument dat het onredelijk zou zijn hen niet dezelfde bescherming te gunnen. Meestal speelt dit bij aankopen of abonnementen aangegaan door kleine zelfstandigen (zoals zzp’ers), maar ook bij verenigingen of stichtingen kan dit aan de orde zijn. Waar de grens ligt, is niet duidelijk. De jurisprudentie zegt dat het moet gaan om een ondernemer

die zich materieel niet van een consument onderscheidt en die in de uitoefening van beroep of bedrijf overeenkomsten sluit die buiten het gebied liggen van zijn eigenlijke professionele activiteit.

Daarbij geldt nog de grens dat een BV eigenlijk nooit reflexwerking kan claimen, ook niet als deze maar één bestuurder heeft.

Persoonlijk vind ik sympathiek de regel van Hendrikse dat reflexwerking moet gelden wanneer de verhoudingen tussen koper en verkoper ongelijkwaardig zijn, met name wanneer de wederpartij bijzonder veel ervaring heeft met dit soort overeenkomsten en de verkrijgende (kopende) partij niet. Maar dat is niet de huidige stand van de rechtspraak.

Een beroeps- of bedrijfsmatig handelend persoon kan als reflexwerking geldt zich op dezelfde bescherming beroepen als een consument zou krijgen in die positie. Of in ieder geval grotendeels, want reflexwerking hoeft niet per se meteen 100% van het consumentenrecht te doen gelden. En een automatisme is het zeker niet.

Belangrijk in de overweging is de vraag of je van de handelaar meer mag verwachten dan van de consument. Zo werd in deze zaak geoordeeld dat een eenmanszaak geen reflexwerking toekwam voor een abonnement op een informatiedienst, omdat

gelet op de diensten die [de wederpartij] aanbiedt kan niet gezegd worden dat deze zodanig buiten de deskundigheid van [de eenmanszaak] zijn gelegen, dat [de eenmanszaak] met betrekking tot het aangaan van de overeenkomst eenmet een particulier vergelijkbare positie inneemt. [De eenmanszaak] zal zich immers als professioneel ondernemer, met name nu hij geen personeel in dienst heeft, hebben te beraden over de mogelijkheden waarop hij voor zijn bestaande en potentiële klanten bereikbaar kan zijn en hoe hij klanten kan werven middels het verstrekken van bedrijfsinformatie.

Zodra een bepaald soort transactie dus hoort bij je normale activiteiten als ondernemer, kun je moeilijk nog claimen dat je bij die transactie net zo beschermd hoort te worden als consumenten. Maar ook dat is weer niet altijd zo, getuige deze zaak waarin een kleine ondernemer van een agressief opgedrongen contract afkon doordat via reflexwerking de Colportagewet mocht worden ingezet. Ook hier ging het om een informatiedienst voor bedrijven.

Er is nog meer jurisprudentie, met name op kantonrechtersniveau. Deze gaat voornamelijk over colportage, omdat daar kennelijk agressieve en misleidende acquisitie bij bedrijven het meeste voorkomt. En de colportagewet geeft een consument het recht om zo’n overeenkomst te annuleren, zodat het logisch is dat een klein bedrijf ook die bepalingen wil kunnen inroepen.

Het is nog nooit getest, maar gezien doel en strekking van de Wet koop op afstand lijkt het me niet meer dan redelijk dat deze lijn ook gehanteerd wordt bij koop op afstand met een (klein) bedrijf als koper in plaats van een consument. Immers, maakt het uit of je een boek of een printer verkoopt aan een consument of aan een bedrijf?

Update (7 december 2011) in dit vonnis wordt reflexwerking afgewezen, met mooie samenvatting van de juridische criteria:

[Reflexwerking geldt] indien de transactie waarvoor [A] is benaderd, buiten het kader van zijn beroepsactiviteiten valt, met andere woorden als [A] de transactie zou hebben afgesloten als particulier, om te voorzien in zijn privébehoeften (zie HvJEG 14 maart 1991, NJ 1993, 590). Daarvanis in dit geval geen sprake: uitgangspunt moet zijn dat [A] de overeenkomst ” op grond waarvan een laptop en internetverbinding ter beschikking zouden wordengesteld, technische bijstand zou worden geboden (helpdesk) en een website zou worden ontwerpen en gehost” is aangegaan ten behoeve van zijn klusbedrijf. Niet is gesteld of gebleken dat dit een privéaangelegenheid was.

Update (9 januari 2012) in dit arrest bepaalt het Hof Arnhem dat reflexwerking nooit geldt bij de Colportagewet, omdat de wetgever dat expliciet niet gewenst heeft.

In de wetsgeschiedenis van de Colportagewet is daar geen aanleiding voor te vinden. Zo wordt in de wetgeschiedenis vermeld dat overeenkomsten tussen ondernemers buiten de werkingssfeer van de regeling vallen … Ook in andere, meer recente wetgeving wordt alleen bescherming toegekend aan de consument zijnde de’natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf”.

Arnoud

58 reacties

 1. Als je zakelijk wil kopen maar je bent twijfelachtig over de aankoop waardoor je het recht op retour wil behouden dan koop je prive en declareer je de bon. Maar het zou me niks verbazen als die werkwijze aangemerkt kan worden als misbruik van recht. Maar ja, toon het maar aan.

 2. Maar dan zit je weer met o.a. BTW-voordelen die je misloopt wanneer je particulier koopt. Ook niet voordelig om het dan zo aan te pakken. Los van de vraag of dat is toegestaan, ben geen fiscalist.

  Zou het ook vreemd vinden wanneer een grote speler als bijv. Bol.com pertinent zou weigeren om een boek gekocht door een bedrijf terug te nemen, terwijl ze dat bij een particulier zonder problemen wel zou doen.

  Kan me wel de situatie voorstellen dat bijvoorbeeld de leverancier van bedrijfskleding, ook zonder logo, weigert om de Wet Koop op Afstand na te leven. Hij zou zich dan kunnen beroepen op het feit dat hij enkel met professioneel handelende partijen zaken doet.

 3. Is het ook niet zo dat het afhangt van wat de verkoper doet? Zo maakt de wetgeving verschil in bijv. de zichttermijn voor consumenten, maar als jij in jouw algemene voorwaarden simpelweg aangeeft dat jouw klanten altijd veertien dagen zichttermijn hebben, ben je verplicht dit ook aan zakelijke klanten te bieden. Je geeft door gebruik te maken van algemene voorwaarden, aan dat jouw diensten verder gaan dan het wetboek?

 4. Ja, als de winkelier geen onderscheid maakt tussen consumenten en bedrijven dan hebben de laatste dezelfde rechten. Veel voorwaarden bevatten daarom expliciet bepalingen die beginnen met “Als u een consument bent, dan” bij specifieke regels uit het consumentenrecht.

 5. Stel, de Opdrachtgever is een vereniging van Eigenaren van een appartementen complex. Deze VvE wenste en onderhoudscontract af te sluiten. Deze vereniging is niet als ondernemer aan te wijzen; de leden van deze vereniging zijn normaliter natuurlijke personen, die hoogstwaarschijnlijk en nagenoeg allemaal prive daar wonen. Binnen een dergelijke vereniging zijn feitelijk de leden allemaal hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vereniging aangegane verplichtingen. Valt het onderhoudsabonnment voor preventief onderhoud van de aanbieder (Ondernemer) nu onder deze Wet van Dam?

  gr. Hennie

  1. Een vereniging is een rechtspersoon, geen natuurlijk persoon. Een consument is een natuurlijk persoon of een huishouden. Die twee zijn dus niet helemaal aan elkaar gelijk te stellen dus ik zou denken dat een vereniging dus niet aanspraak kan maken op de Wet van Dam.

 6. In de wettekst, maar ook op vele redeacties wordt niet gesproken over de rechtspersoon, anders dan een besloten vennootschap met een directeur als enige persoon in de onderneming. Het criteria zoals de wetgever het ook in haar uitspraken hanteert, is “ondernemer”. Een VvE is niet perse een ondernemer/onderneming. Het is niet meer dan een verzameling van particulieren, die bijvoorbeeld op basis van een appartementsrecht woonruimte gebruiken. De VvE levert aan haar leden geen diensten, althans naar mijn mening. In het verenigingsrecht is het ook nog eens zo, dat ieder lid hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor een verplichting die door de VvE is aangegaan. De vraag is dus: Hoe kijkt een rechter daar tegenaan. Kan zij bijvoorbeeld zich op het standpunt stellen, dat het aangaan van een onderhoudscontract namens de vereniging voor bijvoorbeeld de centrale verwarming, indirect toch gezien kan worden als een door zeg even 40 particulieren (lees: consumenten) afgelosten onderhoudscontract?

  1. Wat je dan krijgt is dat van de 40 leden van de vereniging, er vervolgens 10 het abonnement kunnen opzeggen en de overige 30 gewoon abonnee blijven. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat de leden op individueel niveau sowieso het abonnement niet willen aangaan op het moment dat de vereniging hierover onderhandelt.

   Artikel 26 Burgerlijk Wetboek Boek 2 beschrijft wat een vereniging is en noemt het een rechtspersoon.

   1. Wim, terechte opmerking van Hennie is dat een VvE geen onderneming runt. (Of zij dan alsnog als consument beschermd wordt door bepaalde wetten, zou je in de wetstekst en historie moeten nazoeken. Wanneer een wet spreekt over “natuurlijk persoon” is de conclusie simpel.) Individuele bewoners mogen een mening hebben over het onderhoudscontract, maar de VvE is contractpartner en er is sprake van een contract; bewoners kunnen niet individueel uitstappen. (Ze mogen wel op een vergadering proberen een meerderheid achter beëindiging van het contract te krijgen.

 7. Ik ben met je eens dat de vereniging een rechtspersoon is. Maar de Wet van Dam maakt voor bepaalde verenigingen een uitzondering, daarmee tegelijk ruimte creeerend voior discusssie en de vraag waar ligt de grens? En de Reflexregel maakt het ook niet duidelijker.

  Waar kun je expliciet, en zonder enige discussie over wat er staat en wordt bedoeld, terugvinden dat de Vereniging van Eigenaren is uitgesloten? Ik voel namelijk wel met je mee als het gaat om de natuurlijke persoon, maar er zitten in de Wet van Dam uitzonderingen, die anderen op basis van het gelijkheidbeginsel, zouden kunnen aanroepen.

 8. MathFox: het gaat mij niet perse om het feit of leden kunnen uitstappen. Ik zie het zo: De VvE is een rechtspersoon. Dat staat wel buiten kijf. Maar kijkend naar het beoogde doel van de Reflexregel, sluit ik op voorhand niet uit dat een rechter zou kunnen beoordelen, dat de VvE wel de contractpartij is, maar feitelijk zijn dat het bestuurders die als gemachtigden van alle leden (natuuurlijke personen/consumenten optreden. Hoe past dit in de Reflexregel?

 9. kan de reflexwerking ook tegengeworpen worden bij de opzegtermijn (per einde jaar) van een vakblad. De uitgever stelt dat het abonnement afgesloten is binnen het kader van de uitoefening van een beroep, en dat daarom de wet Van Dam niet van toepassing is.

  1. Lijkt mij vergezocht. Ik heb zelf tijden een abonnement op een ICT vakblad gehad, terwijl ik nooit in de ICT heb gewerkt. Daarnaast heb ik een tijdje een vakblad gehad wat wel op mijn vakgebied lag, maar wat toch echt door mijzelf is afgesloten en betaald. Mijn werkgever vergoede dit niet.

   Bedrijfsmatig lijkt mij als een abonnement/overeenkomst is aangegaan door een bedrijf. Als jij persoonlijk iets afsluit wat aansluit op jouw werk ben jij niet automatisch bedrijfsmatiug bezig lijkt mij. Het kan ook zijn dat je graag op de hoogte blijft, maar dat je het niet eens voor je werk nodig hebt.

   Zou mooi worden als je in de ICT werkt is dan opeens ieder ICT blad een vakblad? Als je bij een financiele instrelling werk is dan ineens het FD een vakblad? En hoe zit het met de timing? Als je een abonnement aangaat voor je in de ICT werkzaam bent en dan een baan in de ICT krijgt, ben je dat abonnement dan beroepsmatig aangegaan? Wordt het opeens na het aangaan beroepsmatig? En wat als je van baan wisselt en de financiele dienstverlening in gaat?

   Als het blad graag wil dat ze niet onder Van Dam vallen kunnen ze gewoon alleen op bedrijfsnaam abonnementen aangaan. Dan kan je er niet meer omheen.

 10. In 2009 liep mijn 24 maanden contact af met een verwerker van bedrijfsvuil, er werd een nieuwe overeenkomst aangegaan voor 48 maanden. In kleine letters staat nu dat dit stilzwijgend verlengt word wat voor heen niet het geval was omdat ik dit nooit wil. Ik voel me een beetje bedonderd. Kan ik hier iets tegen doen? Ik heb een eenmanszaak

  1. Een contract is óf zakelijk óf privé afgesloten. Een zakelijk contract kan niet ineens privé worden, ook niet als je je bedrijf staakt. Heel formeel kún je je bedrijf niet staken zolang er nog verplichtingen zijn. Het bedrijf lijkt me dan ook in z’n recht te staan door dit contract als zakelijk te blijven zien, hoewel reflexwerking nog altijd een argument zou kunnen zijn.

 11. HELP! Als Stichting is er in het verleden (2005) een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat voor 5 jaar (2010) in de kleine lettertjes staat dat wanneer niet voor 3 maanden van die 5 jaar is opgezegd dat het contract weer voor 5!!! jaar wordt verlengd. Nu zitten wij als stichting tot 2015!! vast aan een kopieerapparaat wat stilstaat in de hoek. Is er ook maar 1 mogelijkheid waardoor we het contract eerder kunnen beëindigen? Bij voorbaat dank!!

  1. De Zwarte lijst voor algemene voorwaarden is alleen dwingend als er consumenten bij betrokken zijn. Als stichting heb je echter een zakelijk contract en moet je aantonen dat deze situatie onredelijk bezwarend is. Sowieso kun je nu al opzeggen zodat je dat apparaat in 2015 gewoon terug kunt inleveren. De vraag is alleen of het ook eerder kan, zonder (al te veel) bij te betalen. Daat zul je het lease-contract voor moeten nalezen. Als er een clausule in staat die eerdere ontbinding mogelijk maakt, dan is dat je enige optie.

   Een boeteclausure staat hierbij op een grijze lijst en is mogelijk niet onredelijk genoeg.

   Tip: neem contact op met de lease-maatschappij en vraag gewoon hoe je de overeenkomst versnelt kunt ondtbinden.

 12. Hulp nodig, via telefoon bellt iemand , op we met onze bedrijfslogo willen adverteeren ik hoor een bedrag en zei ja. Binnen een dag kwam de factuur per e-mail de 300,00 euro duurder was dan via telefoon is bekend. Binnen 24h heb ik deze geannuleerd, maar deze bedrijf zegt dat ik niet kan annuleren. Wie kan ons helpen.

  1. Factuur komt niet overeen met de mondelinge overeenkomst, dus ook voor Business-2-Business kan de betaling van dat bedrag geweigerd worden. U kunt dan verwijzen naar het bedrag van de mondelinge overeenkomst. Het is aan het verkopende bedrijf om te laten zien wat het wel was door middel van een bandopname. Of heeft U die factuur getekend? Ontbinden/annuleren is inderdaad niet mogelijk voor bedrijven. Maar als het verkopende bedrijf het werk niet uitvoeren wil voor het bedrag wat mondeling overeengekomen is ontstaat er een soortgelijke situatie als bij annuleren: zij adverteren niet voor U en U betaalt niet. Is de factuur wel een echte factuur of meer een soort offerte zoals bij acquisitiefraude? Hoe staat het bedrijf bekend? Zie ook: http://www.kvk.nl/ondernemen/veiligheid/acquisitiefraude of http://www.fraudemeldpunt.nl.

 13. Ik heb als bedrijf een abonnement genomen op de website “alle bedrijven in Den Haag” Omdat ik niet een maand van te voren heb opgezegd, is dit wederom met een jaar verlengd. Als consument zouden ze maar een maand opzegtermijn mogen rekenen. Ik ben zzp-er fotograaf en dus ondernemer? Zou ik me kunnen beroepen op de reflexwerking?

 14. ik ben eenmans zaak op een gegeven moment had ik een geldelijke lening nodig om een huurachterstand in te lopen deze lening heb ik op aandrang van mijn advocaat aan moeten gaanin mijn hypotheek was een clausule opgenomen dat ik indien nodig geld kon losmaken zonder tussenkomst van een notaris de bank heeft de lening verstrekt tegen een zakelijke overeenkomst dit wilt zeggen dat zij niet de hypotheek wenste te verhogen nu zit ik met een extra kost betreffende rente omdat de lening is verstrekt op een zakelijke overeenkomst hier ben ik op tegen in gegaan de bank ziet mij niet als consument ik wilde dat de hypotheek verhoogd werd dit scheelde namelijk aanzienelijk in de kosten zit momenteel nog een jurdische geschil de lening heb ik aan moeten gaan om dat in het verleden ik een te hoge huur heb moeten betalen volgens advocaten zijn er ernstige fouten gemaakt de advocaten die mij moesten ondersteunen zijn voortijdig afgehaakt onder ander de advocaat van achmea mijn vraag is kan ik mogelijk als consument gezien worden

   1. Ik ben eenmanszaak. Op een gegeven moment had ik een geldelijke lening nodig om een huurachterstand in te lopen. Deze lening heb ik op aandrang van mijn advocaat aan moeten gaan. In mijn hypotheek was een clausule opgenomen dat ik, indien nodig, geld kon losmaken zonder tussenkomst van een notaris. De bank heeft de lening verstrekt tegen een zakelijke overeenkomst. Dit wilt zeggen dat zij niet de hypotheek wenste te verhogen. Nu zit ik met een extra kosten betreffende rente omdat de lening is verstrekt op een zakelijke overeenkomst. Hier ben ik op tegenin gegaan. De bank ziet mij niet als consument. Ik wilde dat de hypotheek verhoogd werd. Dit scheelde namelijk aanzienelijk in de kosten. Zit momenteel nog een juridische geschil. De lening heb ik aan moeten gaan omdat in het verleden ik een te hoge huur heb moeten betalen. Volgens advocaten zijn er ernstige fouten gemaakt. De advocaten die mij moesten ondersteunen zijn voortijdig afgehaakt. (Onder ander de advocaat van Achmea.) Mijn vraag is: kan ik mogelijk als consument gezien worden?
    Tja, en dan is de vraag leesbaar en ziet het er nog best lastig uit. In principe heeft de bank gelijk als ze jouw bedrijf als “zakelijk” omschrijven. Je bent immers een bedrijf. Maar mogelijk had je het kunnen oplossen door je eigen bedrijf een renteloze rekening te verlenen. In deze constructie verhoog je je hypotheek met het bedrag dat je moet lenen en daarvoor moet je bij een erkende adviseur langs. Het doel is dan consumptief en kan mogelijk extra problemen met zich meebrengen qua rente-aftrek en de maximale limiet die je als hypotheek kunt verkrijgen. Je praat dan in principe om een herfinanciering waardoor je ook te maken krijgt met nieuwe voorwaarden en andere tarieven. Hiervoor moet je niet bij je bank gaan informeren maar bij een (onafhankelijke) hypotheekadviseur. Die kan dan aangeven welke opties beschikbaar zijn. Dit heb je dus niet gedaan dus zit je zakelijk aan die lening vast. Vervelend, maar je kunt nu proberen om een geschil aan te gaan omdat de bank jou onvoldoende heeft geadviseerd. Je zult dan wel moeten aantonen welke extra kosten jij hierdoor hebt opgelopen want meer dan dat zul je er niet makkelijk uit kunnen krijgen. Mocht je in het verleden inderdaad teveel huur hebben betaald dan kun je de onkosten van de lening ,volgens mij, verhalen op de verhuurder, niet op de bank. De bank staat hierbuiten. En dit blijft een zakelijk geschil. Verder is het even de vraag waarom de advocaten van Achmea zijn afgehaakt. Indien jou niets te verwijten valt en zij jou een rechtsbijstands-verzekering hebben aangesmeerd dan zou je ook een schadeclaim bij Achmea kunnen indienen. Maar ook hier weer alleen het bedrag dat jij aan aantoonbare schade hebt. Maar hoewel ik geen jurist ben, denk ik niet dat jij in dit geval als consument gezien kan worden.

    1. Ja, beter leesbaar maar nog steeds erg onduidelijk. Er spelen diverse zaken door elkaar waarbij het mij niet duidelijk is wat nu zakelijk is en wat niet. Huur, hypotheek, lening, zijn die allemaal zakelijk, of deels privé? Waarom moest je van je advocaat die lening aan gaan? Waarom hebben de advocaten van Achmea zich terug getrokken? Waarom wilde de bank de hypotheek niet verhogen? Waarom ging jij dan wel akkoord met een (zakelijke) lening? Waarom heb je in het verleden te veel huur betaald? En wat heeft dat hier eigenlijk mee te maken?

     Ik denk dat deze zaak iets te ingewikkeld is om advies te vragen op een forum waarvan de meeste bezoekers geen juristen zijn maar gewoon interesse hebben in techniek en recht.

 15. Ik heb een iphone gekocht bij de zakelijke desk van Apple Nederland, de bon op mijn VOF. Iets meer dan 1 jaar na de aankoopdatum is de batterij zo ver stuk dat de telefoon soms uit zichzelf uitvalt zelfs met 80% vol. Apple support desk zegt in de eerste instantie dat het zeker een garantie issue is en dat vanwege het consumentenrecht zij dit kosteloos twee jaar lang moeten repareren. Dan ziet de support medewerker opeens de bon in zijn systeem en zegt dat ik op twee jaar garantie geen aanspraak kan maken, omdat het zakelijk gekocht is. Begrijp ik nu goed dat de Nederlandse wet dan consumenten beschermt tegen ondeugdelijke producten, maar dat een zakelijke klant moet accepteren dat zijn apparatuur na iets meer dan een jaar stuk gaat?

  1. De wet bepaalt dat iedere koper een product conform verwachtingen mag verwachten. Echter, in zakelijke transacties mag hiervan worden afgeweken. Wel moet dat dan zijn afgesproken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Een bedrijf als Apple kán dus bepalen dat zakelijke klanten kopen zonder garantie.

   Is er bij de aankoop niets gezegd over garantie of conformiteit dan heeft een bedrijf dezelfde situatie als een consument.

   1. Bestelling is telefonisch gedaan via de Apple business desk. Heb de Nota er bij gepakt. Bon heeft naam van mijn VOF met daaronder mijn eigen naam. Vervolgens staat op de Nota: “Raadpleeg de algemene voorwaarden van de Apple Store voor informatie over garantie en ondersteuning na aanschaf van uw product. http://store.apple.com/Catalog/nl/Images/salespolicies_consumer.html

    Die link echter is een consumer link en niet een business link, dus ondanks het feit dat ik bij de businessdesk als bedrijf heb besteld krijg ik de consumervoorwaarden doorgestuurd.

    1. Dan lijkt het me dat de consumenten voorwaarden geldig zijn. Immers die heb je gekregen. Er staat welliswaar in dat het om consumenten gaat (niet handelend in de uitoefening van een bedrijf) maar als je geen andere voorwaarden hebt gekregen dan denk ik dat deze toch gelden?

    2. Tja, het staat op de nota… Alleen, de nota krijg je pas na het bestellen en niet ervoor. Dus al was je een consument dan zijn die voorwaarden gewoon niets waard. De algemene voorwaarden zijn dan van toepassing. De wet “Koop op Afstand” is sowieso ook van toepassing op telefonische bestellingen en dan heb je sowieso het probleem dat de winkel jou de algemene voorwaarden even gaat oplezen. Die moeten op een andere, duidelijke manier worden doorgespeeld. Een uitzondering hierop is overigens als je een bedrijf in een telefoonboek opzoekt en dan telefonisch bestelt. Maar als de Apple Business Desk jou een telefoonnummer heeft toegestuurd of heeft vermeld op hun website, dan had daarbij ook een verwijzing naar de voorwaarden bij moeten zitten. Zoniet, dan gelden de standaard voorwaarden.

     Ten minste, dat lijkt mij. Heb ik gelijk, Arnoud?

     Ook zakelijk moet je overigens van tevoren de voorwaarden ontvangen, dus niet via de nota. Dat is niet gebeurt, dus Apple heeft pech. (Maar Apple staat er helaas om bekend dat ze vaker onder hun verplichtingen uit willen komen en daarvoor zijn ze zelfs wel eens op aangesproken, onder andere in Tros RADAR en andere consumenten-organisaties. Dacht dat ze zelfs enkele malen al beboet zijn voor dit wangedrag…

 16. Ik zie toch wel overal tegenstrijdigheden, met betrekking tot kleine zelfstandigen en de wet van Dam. Daar kom ik inmiddels zelf niet meer uit. Bij het opzetten van mijn webwinkel heb ik een aantal domeinnamen geregistreerd bij een hostingbedrijf. Deze zijn automatisch verlengd en ik was een paar dagen te laat met opzeggen. De accounts privé en zakelijk zijn op een hoop gegooid en er was geen overzicht meer. Ik begreep dat de wet van Dam niet geldt voor bedrijven. Eventueel wel voor kleine zelfstandigen en zzpers. Ik heb een eenmanszaak . Maar wanneer ik informatie inwin hoor ik dat deze wet niet geldt voor bedrijven. Wat is nu een bedrijf in dit geval en een consument? Kan ik nog de ongewenste verlenging van het contract aanvechten of is dat zinloos?

  1. Aanvechten voor een paar domeinnamen? Het gaat om een paar tientjes toch?

   Het lijkt me dat je deze domeinnamen zakelijk hebt geregistreerd (voor je webwinkel) én dat je in staat geweest moest zijn om alle consequenties van de registratie te overzien. De overeenkomst ligt dus duidelijk binnen de zakelijke activiteit en ik denk dat je geen beroep kunt doen op de wet van Dam.

   1. Het gaat helaas niet om een paar tientjes. Domeinnamen zijn zakelijk en prive geweest. Accounts zijn samengevoegd door webhoster. Domeinnamen zijn nooit actief geweest. En hoe zit het met flexwerking? Wet van Dam kan ook gelden voor zzp en eenmanszaken, vallen soms onder consumentenrecht. Ik heb geen BV en ik heb ook geen groot bedrijf. Maar het is allemaal wel weinig overzichtelijk wat rechten en plichten zijn. Een webhoster die aanbiedt een contract te verlengen verkies ik toch boven een webhoster die zonder bericht ( dat mag ook weer) alles een jaar verlengt. Toen ik opzegde kreeg ik pas een mail met dit bericht. Maar ik weet het, dat mag.

  2. Registreren van alleen een domeinnaam zou vanaf 5 euro tot 50 euro moeten kosten. Maar er zijn bepaalde, duurdere uitschieters. Een .es domein kost al snel 300 euro per jaar en een .fm domein al bijna 200 per jaar. Maar een .nl, .be, .org, .net, .com, .info en .eu zijn bij mijn registrar voor 9,95 euro per jaar te bestellen. Dat wordt natuurlijk anders als je naast de registratie ook voor andere diensten wilt betalen, zoals het beheren van DNS informatie, email services en eventueel hosting. Voor email hosting zou ik sowieso adviseren om een Google Apps account te nemen van 40 euro per jaar, per gebruiker. (En dan 1 gebruiker.) Je kiest dan 1 domein als hoofd-account en de rest voeg je toe als alias. Je hebt dan feitelijk een GMail account met je eigen domeinnaam.

   Maar het probleem lijkt te zijn dat je webhoster accounts heeft samengevoegd en als je daar geen toestemming voor hebt gegeven dan moet de webhoster dat ongedaan maken, ongeacht of je nu wel of niet een zakelijk contract hebt. Mogelijk dat daarbij account-instellingen zijn aangepast en misschien zelfs zijn omgezet naar “automatisch verlengen”. Dat zou ook fout zijn en in principe een wanprestatie van je webhoster.

   Maar wat ik zelf van webhosters weet is dat je in je account-instellingen per domein kunt aangeven of je wel of niet automatisch wilt verlengen. Dat dit standaard aan staat is misschien niet helemaal netjes, maar ook voor consumenten erg belangrijk. Het probleem is namelijk dat domeinkapers klaar staan om een domein direct over te nemen zodra deze vrij komt zodat je als eigenaar in de problemen komt indien je een domein niet direct verlengt. Grote bedrijven zijn hiermee zelfs in de fout gegaan door een domein niet op tijd te verlengen zodat deze vrij kwam en direct door een kaper werd overgenomen. En daar konden ze dan meestal weinig aan doen, behalve dure procedures opstarten of een dure koopsom te betalen om het domein weer terug te krijgen. Daarom dat het niet verlengen eigenlijk een bewuste actie hoort te zijn bij domeinnamen simpelweg omdat je daarna je domeinnaam mogelijk lange tijd kwijt bent. (Mijn registrar VIP geeft mij overigens netjes een factuur als mijn domeinnamen verlengd worden, zodat ik weet dat ik te laat ben met opzeggen. Maar opzeggen gaat heel eenvoudig vanuit mijn account en daar is duidelijk aangegeven welke wel en niet verlengd worden. Uitzetten is een kwestie van 12 muisklikken, of zoiets.)

   In ieder geval zul je de webhoster duidelijk moeten maken dat het samenvoegen van de accounts ongeoorloofd was en dat je deze weer opgesplitst wilt hebben. Op hun kosten, want dat was hun fout. (Toch?) De prive-accounts zou je dan moeten kunnen opheffen binnen een maand, met restitutie van de rest van de maanden. Alleen, als de registratie maar een tientje kost, dan is dat nauwelijks de moeite waard. Krijg je een broodje kroket en een blikje cola voor bij de Febo. 🙂 Maar wat belangrijker is, is bepalen wat je nou precies wilt van je webhoster. Als ZZPer dien je wel op de hoogte te zijn van je rechten en plichten en als daar onduidelijkheden over zijn dan zul je jezelf hierover moeten informeren. (Bij de KvK, bijvoorbeeld.) De Wet van Dam kan bij jou van toepassing zijn op al je accounts maar dan zul je meer moeten verdiepen in welke accounts je hebt bij de webhoster, welke domeinen je wel en niet wilt behouden en welke extra diensten de webhoster jou biedt bij die domeinnamen.

   1. Antwoord aan Wim ten Brink: Nog even een update met betrekking tot de webhosting. ( zie boven) Ik heb me met succes kunnen beroepen op de reflexwerking. Ik kreeg vaak de reactie, jammer, niets aan te doen. Maar als beginnend ondernemer, of eenmanszaak geldt soms het consumentenrecht. Het is voor een beginner ook lastig om direct alle ins en outs te weten, zeker als je nog bezig bent met opzetten van het bedrijf. En wie leest er alle zestien pagina’s aan voorwaarden? Voorwaarden, die soms ook strijdig zijn met de wet. Ga er maar aan staan. Dat het een lastige vraag was bleek steeds opnieuw. Zelfs een bevriende advocaat wist het antwoord niet. Kvk evenmin. Juridisch loket: geen idee, maar waarschijnlijk geldt het consumentenrecht. Er is kennelijk een grijs gebied. Het is vooral veel zelf uitzoeken.

 17. ben een beginnende ondernemer (eenmanszaak) zonder personeel in de boomteeltsector, en werk daarnaast 40 uur bij mijn baas op contract . Een bedrijf heeft mij gebelt om mijn bedrijfsgegevens op internet te zetten. Het was maandagochtend en had het telefoontje verkeerd begrepen. Dacht dat ik gebelt werdt door het bedrijf wat mij 2 maanden geleden ook gebelt had om gegevens op internet te zetten. Had t idee dat ze alles nog wouden checke en alles nog een keer op tape wouden hebben. Volgende dag lag er een onverwachte factuur in de brievenbus van een ander bedrijf. Heb gelijk een aangetekende brief gestuurd, maar het bedrijf zegt dat ik een ondernemer ben en geen consument. Kan ik gebruik maken van reflexwerking? Of kan ik de telefonische overeenkomst niet ontbinden?

 18. Zeer vergelijkbaar met Wouter hierboven heb ik een kwestie met Apple.

  Anderhalf jaar geleden heb ik, ZZP’er, een iPhone gekocht bij de Apple Store in Amsterdam voor zowel prive als zakelijk gebruik. Nu is de batterij kuren gaan vertonen en deze zou gratis vervangen worden, totdat het oog van de medewerker viel op het BTW nummer op de factuur. Toen was dat opeens niet meer mogelijk en moest er 75 euro afgerekend worden.

  Het kopen van dure smartphones valt niet onder mijn normale bedrijfsactiviteiten (om er in te handelen bijvoorbeeld) en als zodanig voel ik mij in dezen een consument. Ook is er bij de aankoop in de winkel, toen mij bij het afrekenen terloops gevraagd werd of ik een BTW nummer op de factuur zou willen, niet verteld dat ik daarmee wat Apple betreft afstand zou doen van mijn rechten als consument.

  Is de reflexwerking hier van toepassing en hoe zou die gebruikt kunnen worden om mijn 75 euro (het is niet veel, maar uit principe) terug te vorderen?

  1. Maar je hebt wel de BTW verrekend met de BTW die je als ZZP’er moet betalen aan de belastingdienten en de overige kosten van de iphone dan weer opgevoerd als kostenpost voor je bedrijfje en daarmee een tweede belastingvoordeel gehaald…

   1. @ hAl: Maar dat heeft toch niets te maken met de garantie t.o.v. Apple?

    Persoonlijk denk ik niet dat de reflexwerking van toepassing is. Het moet (volgens mij) gaan om de kennis die je hebt of zou moeten hebben. De kennis voor het kopen van een mobiele telefoon zou je als ondernemer gewoon moeten hebben en daarnaast was de keuze niet anders geweest als je wel die kennis had gehad. Apple is immers redelijk betrouwbaar en elke andere telefoon had ook na 1,5 jaar kuren kunnen gaan vertonen. Ik denk dan ook dat je gewoon pech hebt.

    Overigens vindt ik het persoonlijk weer raar dat je blijkbaar een ander product koopt als je het privé koopt of zakelijk terwijl de prijs identiek is….

    1. @ hAl: Maar dat heeft toch niets te maken met de garantie t.o.v. Apple?

     Meer met deze claim:

     en als zodanig voel ik mij in dezen een consument.
     Als er een belastingvoordeeltje te halen is dan is hij bedrijfsmatig bezig en als hij garantie wil is hij ineens een gewone consument

 19. Zou Apple zich in het voorbeeld van 9 januari 2014 op de reflexwerking kunnen beroepen?

  De situatie was kort samengevat dat een ondernemer telefonisch een product bestelt en daarbij gewezen wordt op AV waarin alleen gesproken wordt over de verhouding tussen leverancier en consument.

  De ondernemer zou nu kunnen claimen: het product voldoet niet aan de gestelde verwachtingen, ik wil alsnog nakoming.

  De leverancier zou dan kunnen claimen dat de reflexwerking geldt, dat van ondernemers niet kan worden verwacht dat ze alle ins-en-outs van telefoons kennen en dat op hem daarom de AV voor consumenten van toepassing zijn.

 20. Kan ik als vof het abonnement van een afvalcontainer opzeggen als dit 2 -jarig contract al stilzwijgend verlengd is en dan weer voor 2 jaar loopt en moet worden opgezegd 3 maanden voor het stilzwijgend verlengd wordt?

  Geld hier dan de wet van Dam? voor ondernemers dat deze ook nog maar voor 1 jaar verlengd kan worden met een opzeg termijn van 1 of 3 maanden?

 21. Hoe sterk sta ik (net startende ZZp-er schoonmaakster die opstarttraject volgt via de bijstand) als ik een marketingverkoper wegens dwaling aangeef bij de politie? Ik heb middels een dwaling van de verkoper een overeenkomst getekend, maar heb inmiddels per aangetekende brief gemeld dat ik aanspraak doe op de colportagewet en dat er sprake is van een dwaling en daarmee de overeenkomst nietig verklaar.

 22. Ik heb een als zzp-er als bedrijfje een overeenkomst met IcePay voor het afhandelen van verkopen in mijn webwinkel. Door een upgrade van de winkelsoftware functioneert ze niet meer. Hun bericht was dat de door mij gebruikte versie niet door hen ondersteunt wordt c.q. ze hebben hun software niet up-t0-date gehouden. Helaas was ik net te laat om te contract tijdig op te zeggen (stilzwijgende verlenging) en u wilden ze dat ik een jaar extra betaal zonder dat ik hun diensten nog kan gebruiken. Na enige onderhandeling stellen ze een coulance voor van 6 maanden door betalen. Ik vind dat nog steeds niet in orde, aangezien hun dienstverlening in gebreke blijft. Kan ik hier de reflexwerking bij betrekken?

  1. Ik zie niet in waarom zeker niet omdat het puur een zakelijke dienst is die nooit door consumenten gebruikt zal worden én omdat dit voor een webwinkel één van de belangrijkste zaken is. Je kan dus moeilijk claimen dat het buiten jouw expertise ligt.

 23. Ik vind het moeilijk om te beweren dat ze in gebreke blijven. Op hun website staat precies voor 18 webshopmodules aangegeven welke versie wordt ondersteund. Misschien een beetje vergelijkbaar met je OS upgraden van Windows Vista naar Windows 8 en dan bij de spellenmaker gaan klagen dat je game niet meer werkt, terwijl op de doos alleen staat Windows XP en Vista. Ik vind wel dat ze je tegoeg “on hold” moeten kunnen zetten en misschien ook wel dat ze toestaan dat je het overdraagt aan iemand anders. Kun je niet een versie terug met je software?

  1. Beste Marcel, Je analogie vind ik niet zo gelukkig, aangezien ik geen doosproduct koop met een gefixeerde versie, maar een onlineversie waarvan ik mag verwachten (dat is wellicht wat naïef geweest) dat het bedrijf regelmatig een upgrade doet. De laatste is ook te zien op de website, namelijk: Laatste Update 13/08/2012. Dat betekent dat IcePay al 2 jaar geen upgrade Drupal/Ubercart gedaan heeft. Wel wat erg lang lijkt mij, zeker gezien Drupal 8 wat ik nu net gebruik, binnen afzienbare tijd al weer vervangen wordt door Drupal 9. Terugkeren naar een beperktere versie lijkt mij geen wenselijke optie. Ik vermoed dat Ubercart commercieel niet zo interessant is voor hen. Prima, maar vertel mij dat dan op voorhand, dan weet ik waar ik aan toe ben,

  2. Ben ik niet met je eens. Hij neemt een dienst af waarbij een webshopmodule is inbegrepen, en dan mag je verwachten dat die wordt bijgewerkt omdat je anders gedwongen wordt om een crappy exploitable webshopversie te blijven draaien. Hij gebruikt Drupal Commerce, daarvan ondersteunen ze 7.x-1.8, maar Commerce zit inmiddels op 7.x-1.10 en die bevat inderdaad veiligheidsupdates.

   Een verschil met die game is dat icepay een dienst aanbiedt en dus continu moet blijven presteren.

   1. Mee eens. Maar aan de andere kant vraag ik mij af wie er verantwoordelijk is voor deze Drupal ondersteuning. Als Drupal een interface aanbiedt waar anderen (zoals IcePay) hun betaalsysteem aan kunnen koppelen dan is het wijzigen van die interface door Drupal dus ongewenst, omdat dan de gekoppelde betaalsystemen niet meer werken. En dit is een groot probleem met alle soorten web services. Kennelijk is hier dus iets omgevallen tussen Drupal en IcePay. En IcePay is er nog niet aan toe een nieuwe update aan te leveren voor hun systeem.

    Als ik kijk naar alle web modules die IcePay moet proberen te onderhouden dan besef ik ook dat het veel werk is om snel updates aan te leveren als de betreffende webshop producten met wijzigingen aankomen. Iedere interface aanpassing vereist weer dat ontwikkelaars de code aanpassen. Maar omdat Drupal kennelijk een gewijzigde interface heeft moeten ze nu twee versies van die interface ondersteunen om het geheel werkende te houden. Eigenlijk is het tijd voor een nieuwe release van hun modules maar kennelijk is IcePay nog niet zo ver.

    De schuld ligt uiteindelijk bij de gebruiker. Natuurlijk is het practisch om onmiddelijk al je software te upgraden maar je moet van tevoren wel eerst uitzoeken of er geen problemen met die upgrade kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld de afhankelijkheid met third-party modules, zoals in dit geval. Toch is de oplossing redelijk eenvoudig omdat IcePay de broncode van hun module deelt en je deze gewoon kunt aanpassen. De API van Drupal en de API van IcePay is via deze module met elkaar gekoppeld en als IcePay de tijd niet heeft om deze aan te passen kun je dit altijd aan een professionele developer overlaten. Eentje met verstand van PHP en de API’s van Drupal en IcePay.

 24. Liefste Lener,

  Het krijgen van een legitieme lening hebben altijd al een groot probleem voor de klant de financiële behoeften. De kwestie van het krediet en de veiligheid is iets dat klanten zich steeds meer zorgen over de zoektocht naar een lening van een legitieme geldschieter. De rente voor mijn lening is 2% en het minimum bedrag dat ik geven als lening is 6000 euro waarom het maximale bedrag is 10.000.000,00 euro. Als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van financiële steun, contacteer ons vandaag op: markeylapos@gmail.com

 25. Wij maken al 14 jaar lang, de algmene ruimten, schoon bij een appartementencomplex. Wij hebben een getekende contract. Nu heeft de vve het contract opgezegent met in achtneming van 1 maand, terwijl wij 3 maanden in onze algemene voorwaarden hebben staan. Wij hebben de vve hierop aangesproken maar zij beroepen zicht op de Wet van Dam. Maar klopt die, volgens ons is de vve geen consument. Wie weet hoe dit zit bij een vve.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.