Tiscali VideoClub gaat dicht: credits kwijt?

Een teleurgestelde lezer wees me op het sluiten van de Tiscali VideoClub. Daar werd kennelijk nauwelijks nog gebruik van gemaakt, en dus heeft men besloten om met ingang van 1 april 2008 deze dienst niet meer aan te bieden. Helaas voor mijn lezer. Maar hij zat nog met een stapeltje ‘credits’ van dertig euro. Wat moest hij daar nu mee doen? Want Tiscali schreef:

Let op:
Na 1 april 2008 kunt u geen gebruik meer maken van de Tiscali videoclub. Hebt u nog credits? Maak deze dan op voor 1 april 2008. Na deze datum komen uw credits automatisch te vervallen.

Maar mijn lezer heeft toch echt recht op een vergoeding van de waarde van die credits.

Een duurovereenkomst zoals deze mag je ontbinden als instandhouding niet langer redelijkerwijs gevergd kan worden. Mijn lezer kan moeilijk van Tiscali verlangen dat ze speciaal voor hem die hele infrastructuur in de lucht houden.

Alleen, bij ontbinding moet je wel de schade vergoeden die de wederpartij lijdt doordat je niet nakomt. Dat staat keihard in de wet: artikel 6:277 BW. De lezer had films willen kijken, en daarvoor credits gekocht. Het geld daarvoor is hij nu kwijt, en door de ontbinding per 1 april krijgt hij ook geen films meer te zien. Hij lijdt dus schade, ter waarde van het geld dat hij in de credits had gestoken. Die moet Tiscali hem dus vergoeden.

Arnoud

10 reacties

 1. Artikel 321 | Sr, Boek 2, Titel 24 Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toe?igent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Als Tiscali hiermee doorzet, zou er dan spraken zijn van verduistering? Tiscali weet dat de credits c.q. het geld toebehoord aan de klanten, want hij heeft hen een brief gestuurd met een termijn waarna ze de credits zouden afpakken.

 2. Goed punt, Alex. Had ik nog niet eens bij stilgestaan.

  Hoge Raad 11 mei 1982 (NJ 1982/583) bevestigt dat giraal geld een “goed” is, en als je dat op je bankrekening laat staan terwijl je weet dat het onterecht naar jou overgemaakt is, dan pleeg je verduistering. Zo ook het boek Fraudedelicten.

  De vraag is echter wel of deze credits vergelijkbaar zijn met giraal geld. Niet alles dat je een tegoed oplevert, is “geld”. Zo zijn strippenkaarten m.i. geen geld, en verduistert de busmaatschappij dus niets als ze bepalen dat mijn strippenkaart op 1 januari 2009 zijn geldigheid verliest.

  Arnoud

 3. Hangt een beetje af van hoe het gegaan is. Als de oude eigenaar failliet is gegaan, dan heeft de nieuwe eigenaar niets te maken met de oude muntjes. Bij een verkoop zou ik zeggen dat de oude muntjes gewoon hun geldigheid behouden. Alle rechten en plichten gaan dan over tenslotte.

  Je zou kunnen betogen dat hier sprake is van verduistering, maar gezien de geringe waarde van de muntjes zal niemand daarvoor naar de rechter stappen.

  Arnoud

 4. Arnoud het gaat er niet om of een stippenkaart geld is, maar of het een goed is. Dat is immers de term die gebruik wordt in het wetsartikel.

  Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. (Art 3:1 BW) Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. (Art 3:1 BW) Vermogensrecht: Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

  Een stippenkaart geeft je het vooruitzicht op een stoffelijk voordeel namelijk een busrit, daarmee is het dus een vermogensrecht en dus een goed. Een stippenkaart heeft een houdbaarsheidsdatum die via een wilsovereenstemming tot stand is gekomen. Het zelfde geld voor credits of geld.

  Waar het hier om gaat is dat een overeenkomst eenzijdig wordt ontbonden en daarbij een goed opzettelijk wordt toegeeigend. Als de stippenkaart van de een op de andere dag ongeldig wordt is er ook spraken van verduistering.

  Overgens zou ik niet naar de rechter stappen maar naar de politie. Dan het OM de klachten verzamelen en een proces beginnen. Het is onaanvaardbaar in een economie als dergelijke zaken worden in de praktijk toegestaan, dus is er een algemeen belang voor het OM om dit aan te pakken.

 5. Alex, het woord ‘goed’ in het wetboek van Strafrecht heeft een andere betekenis dan datzelfde woord in het Burgerlijk Wetboek. Bij de laatste revisie van het BW zijn de woorden ‘goed’ en ‘zaak’ omgedraaid: een goed is de algemene term geworden en een zaak het specifiek soort goed dat voor menselijke beheersing vatbaar is. Het Sr gebruikt nog steeds ‘goed’ in de oude betekenis.

  Concreet wil dat zeggen dat je een vorderingsrecht niet kunt verduisteren. De strippenkaart zelf natuurlijk wel, maar het gaat er natuurlijk om dat ik gebruik wil maken van het recht om vervoerd te mogen worden. De vraag is of dat vergelijkbaar is met geld, want als het geld is dan kan het worden verduisterd.

  Arnoud

 6. Waar staat de definitie voor goed dan voor het strafrecht?

  Als de wetgever bij de wijzeging beoogde dat er een andere definitie gold voor het strafrecht dan had dit ergens in de wet moeten omschrijven. Anders lijkt het mij dat de wijziging ook van toepassing is op het strafrecht.

  Zijn credit vergelijkbaar met geld? Dat lijkt mij wel geld is een ruilmiddel en dat zijn credit ook.

 7. Die is er niet. Dat gaf in 1921 aanleiding tot discussie of je elektriciteit kunt stelen. De Hoge Raad vond van wel. Maar neem van mij aan dat je er niet komt met definities uit het BW. Ik houd het zelf dan ook graag zo veel mogelijk bij civiel recht… 🙂

  Arnoud

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.