Mijn provider factureert per drie maanden vooruit, mag dat?

Een lezer wees me erop dat diverse providers niet per maand maar per kwartaal factureren. Zo staat in de UPC voorwaarden:

UPC kan per maand, kwartaal of andere termijnen factureren, afhankelijk van de dienst en het product.

Sinds juli 2009 hebben we artikel 7.2a Telecommunicatiewet, dat regelt hoe een internet- of telefoniecontract met een consument opgezegd kan worden. Kort gezegd: als het abonnement voor onbepaalde tijd is, dan mag je op elk moment opzeggen. Als het abonnement voor bepaalde tijd is, dan mag je na de eerste verlenging steeds per maand opzeggen.

Hiervan mag niet in algemene voorwaarden worden afgeweken, dus als zo’n contract drie maanden opzegtermijn hanteert dan is dat gewoon ongeldig en blijft één maand opzegtermijn gelden.

Dit artikel sluit echter niet uit dat je een verlenging voor langere termijn dan één maand krijgt. Op zich is het dus legaal om iemands contract per jaar of kwartaal te verlengen – mits hij er maar per maand vanaf kan. Heb je vooruit betaald voor perioden van na de opzegging, dan moet je dat geld terugkrijgen. Maar ik zie niet hoe je kunt verbieden dat je per drie maanden moet betalen.

Arnoud

7 reacties

  1. Rest alleen nog de uitdaging om je geld terug te krijgen. Per slot van rekening staan veel van dergelijke clubs beter bekend om het ten onrechte vragen van geld eerder dan het vlotte afhandelen van credit nota’s

  2. Dat is precies het probleem er mee. In plaats van dat zij naar de rechter moeten, moet de klant naar de rechter als de administratie van het bedrijf niet op orde is. En ze rekenen er op dat het merendeel van de klanten dit er niet voor over heeft.

    Ik vind het heel vreemd dat je verkoper van goederen niet meer dan de helft van het aankoopbedrag vooruit mogen vragen, maar aanbieders van diensten wel het volledige bedrag vooruit mogen opeisen terwijl daar helemaal niet van vast staat de klant wel een contractuele verplicht heeft om dat te moeten uitlenen.

  3. En stel dat ze je een jaar, of erger nog, 2 jaar vooruit laten betalen? Zou er iets zijn wat dat verbiedt? De regel van niet meer dan 50% verplicht vooruitbetalen geldt hier niet, want is alleen voor consumentkoop, dus koop van zaken.

    Ik vind het een onredelijk bezwarende voorwaarde om vooruitbetaling per kwartaal of langer te eisen wanneer de overeenkomst per maand opzegbaar is, inderdaad mede gezien de ZEER dubieuze credit en incassopraktijken van UPC’s, Nuons en andere dergelijke bedrijven.

    Het ligt m.i. bovendien in de lijn der logica, idd ook in verband met het verbod om volledige vooruitbetaling bij consumentenkoop te eisen, om de termijn van vooruitbetaling te maximaliseren tot de termijn waarbinnen de overeenkomst zeker nog geldt.

  4. Idd, 7:26 lid 2, Alex, dus het verbod geldt in principe voor iedere consumentkoop (niet alleen die op afstand, Arnoud). Maar (idd,) zouden er in de praktijk nog andere vormen van consumentkoop dan koop op afstand kunnen zijn waarbij het verbod op gedwongen volledige vooruitbetaling relevant is?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.