Computers mogen geen boetes uitschrijven van gerechtshof Leeuwarden

flitspaal-beschadigd-boete-heffing-cc-by-nd-heiloo-online.jpgHet gerechtshof in Leeuwarden heeft een boete vernietigd die geheel geautomatiseerd was uitgevaardigd, meldde Tweakers vorige week. Uit het arrest blijkt dat het gaat om een boete voor het niet APK-gekeurd zijn van een auto, wat volautomatisch wordt geconstateerd en beboet waarna de eigenaar mag bewijzen dat de auto wél gekeurd was. Ook na herhaald aandringen krijgt het Hof geen naam van een specifieke opsporingsambtenaar die het nietgekeurdzijn heeft geconstateerd, waarop de boete wordt vernietigd.

Het is een terechte uitspraak, maar het fascineert me wel: waarom hechten we zo veel waarde aan de handmatige observatie van faalbare mensen en eigenlijk nauwelijks aan rekenwerk waarvan we met grote waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat het klopt?

Is dat omdat computers niet flexibel zijn, geen redelijkheid toevoegen? Genoeg koppige ambtenaren die niet veel beter zijn dan computers qua flexibiliteit. Dat een computer fouten kan maken? Vast, maar minder dan een mens.

De enige echte reden die ik kan bedenken is dat het aanvechten van een gecomputeriseerde boete als heel moeilijk wordt ervaren. Je belandt gelijk in de bureaucratische nachtmerrie van “computer says no” en bedrijfsprocessen die vrolijk doortuffen naar beslaglegging, detentie, aanmelden bij BKR (bij niet-betalen facturen) ongeacht hoe duidelijk je verhaal is. Sorry, u heeft geen keuze gemaakt uit opties 1 t/m 4 dus uw bezwaar wordt niet in behandeling genomen. Ach, wilde u een keuze “overig” en een invulveld? Nee die had de ontwikkelaar niet meegenomen in de UI, staat voor de volgende sprint in april gepland. U wilt dan mailen? Sorry, ons bestuursorgaan is niet voor elektronische communicatie opengesteld. Sorry, ik laat me even gaan. Maar dat werk dus.

Toch weet ik het niet. Is het echt wenselijk dat we blijven zitten bij alles handmatig door Bromsnor laten afhandelen, en maar hopen dat die het goed ziet, fair is naar iedereen, nooit vermoeid het verkeerde nummer noteert en vooral altijd netjes blijft werken? Terwijl genoeg onderzoek laat zien dat mensen dat niet kúnnen?

Arnoud

43 reacties

 1. Hoi Arnoud,

  Bedankt voor deze blog-post. Inderdaad een fascinerend rechtsprincipe. Maar ik vraag me nu wel af, hoe dat nu zit met de snelheidsovertredingen die door vaste radarpalen worden gedetecteerd. Komt daar dan nog wel een ambtenaar aan te pas of gaat dat ook volautomatisch? Ik zou haast vermoeden dat er geen ambtenaar meer aan te pas komt (hooguit als je bezwaar aantekent), maar wellicht zie ik dat fout. En uiteraard als er geen ambtenaar meer aan te pas komt, welke kunnen we dan iets met deze uitspraak van het Gerechtshof in Leeuwarden?

  Met vriendelijke groet,

  Steven van Dijk

 2. Let wel: de uitspraak heeft het hier over registercontroles! Zoals in de uitspraak interpreteer is het dus zo dat men niet volledig automatisch een boete mag uitschrijven voor onverzekerd, of zonder APK rijden (aangezien dit door de RDW gebeurd!), maar wel voor snelheidsovertredingen (traject controles e.d.)…

  Maar als ik even verder in het wetboek duik staat er

  Artikel 2 1. Ter zake van de in de bijlage bij deze wet omschreven gedragingen die in strijd zijn met op het verkeer betrekking hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Provinciewet of de Gemeentewet, kunnen op de wijze bij deze wet bepaald administratieve sancties worden opgelegd. Ingeval een administratiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard uitgesloten. Artikel 3 1.Met het toezicht op de naleving van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde voorschriften zijn belast de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ambtenaren. 2.De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opleggen van een administratieve sanctie ter zake van de door hen of op geautomatiseerde wijze vastgestelde gedragingen aan personen die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt.

  Waar in de bijlage vervolgens alle overtredingen die onder de wet Mulder vallen staan…

 3. Interessante probleemstelling. Ik ben vooral benieuwd naar welke mate van menselijke bemoeienis of beslissing wel voldoende zou worden geacht. Zou een snor die na lezing van verder automatisch gegenereerde informatie en voorgestelde boetebeschikking op “OK” klikt voldoende zijn? (Ik voorzie RSI-problemen). Zou dat ook gelden voor het met een muisknop accorderen van een lijst automatisch gegenereerde, voorgestelde boetebeschikkingen?

 4. Het probleem wat ik -gevoelsmatig- heb bij automatische afhandeling door geautomatiseerde processen van overtredingen, is dat je schuldig bent en zelf je onschuld mag gaan bewijzen. Aan een computer. Als je ergens heen kunt en met een mens kunt gaan praten, komt dat toch anders over.

  Automatische handhavingsprocessen kunnen nou eenmaal onwerkbaar onhandig worden, dat heeft youtube’s content-id-dmca-afhandeling van fair use (de eerste “naar-redelijkheid-en-billijkheid”-achtige regeling die ik zo gauw kon bedenken die automagisch gehandhaafd wordt) inmiddels wel bewezen. Een ander probleem is dat computers er blind van uitgaan dat de gegevens waarmee ze gevoerd worden – de onderliggende databases dus – klopt, en ook dat is vaak verre van waar. Dat betekent dat computerhandhaving je in het meest extreme geval in een kowsolea-achtige nachtmerrie doet belanden. En tenslotte is er ook veel angst: van technofoben voor de grote en machtige onbekende technologie, van technofielen voor de door sci-fi-horrorverhalen en -films aangegeven mogelijke extreme misstanden waar computerhandhaving op de lange termijn toe zou kunnen leiden.

 5. Hmm. Is het echt wenselijk dat we gaan naar alles volledig automatisch door Bromsnor 2.0 laten afhandelen, en maar hopen dat die software geschreven is zonder bugs, flexibel, naar de huidige wet, niet-gehacked, gemanipuleerd of door beheerders wordt voorzien van een white-list etc etc etc en vooral altijd netjes blijft werken? Terwijl genoeg onderzoek laat zien dat mensen die software schrijven dat niet kúnnen? Doet u mij de analoge versie maar.

 6. En zelfs als een en ander wel correct zou werken als bedoeld, dan ware dit naar alle waarschijnlijkheid nog steeds onwenselijk: dat zou immers de belichaming van een perfect ‘Befehl ist Befehl’-systeem wezen. De antipathie daartegen zit – op goede gronden – diep.

 7. Het probleem is een beetje vergelijkbaar met stemcomputers. Als een proces automatisch door de computer gedaan wordt is het voor een burger onmogelijk te controleren of het proces juist wordt uitgevoerd. (Moeten journalisten broncode van systemen gaan WOBben? Hoe controleren ze dat dat inderdaad de code is die actief gebruikt wordt?).

  1. Ik denk dat voor dit soort systemen sowieso verplicht moet worden dat de broncode openbaar (al dan niet open source) gemaakt wordt. Zo kunnen journalisten en ontwikkelaars juist direct hiernaar kijken en potentiële problemen aan de kaak stellen.

   Overigens bedoel ik met ‘dit soort systemen’, dus systemen die vanuit de overheid, betaald met belastinggeld, de burger direct raken.

 8. Moet bij een APK boete ook niet geconstateerd worden dat de auto daadwerkelijk gebruikt wordt in het verkeer?

  Als dat deel geconstateerd kan worden met een camera en als daarbij de foto met tijd en plaats informatie netjes bij de bekeuring wordt ingesloten lijkt me een automatisch proces prima te doen voor dit soort overtredingen.

 9. Het lijkt me hier toch voornamelijk een gevoelsprobleem. Zolang er een aanvaardbare beroepsprocedure is en de software in kwestie goed gecontroleerd is op fouten, zie ik het probleem niet. Is het echt zoveel beter om daar een agent op te zetten die veel te simpel inputwerk moet doen. Dat kost meer geld, is vervelend voor de agent in kwestie, geeft meer fouten en het eindresultaat is het zelfde.

  Dat dit niet voor alles geld lijkt me logisch, maar we vragen toch ook niet dat onze belastingen nog met de hand worden nagerekend door een ambtenaar? Indien er een probleem is moet dit wel kunnen natuurlijk, maar dat hangt gewoon samen met goed wetten en goede controles op je systeem.

  De mensen zijn psychologisch erg gevoelig voor verkeersovertredingen, veel meer als voor andere zaken. Onze telecomfactuur ziet ook nooit een mens, zelfde voor onze belastingen, ziekenhuisfactuur, tijdsregistratie op het werk, tol betalen in sommige landen, …

 10. Ik ben geloof ik de enige maar ik vind dat dit soort boetes wel zouden moeten mogen mits er een goede beroepsprocedure is. Als ik het zo lees was de boete wel goed geweest als een (aanwijsbare) ambtenaar er een krabbel onder had gezet.

  Het is toch erg eenvoudig om hier een beroepsprocedure voor te maken. Op mijn APK bewijs staat volgens mij een keuringsnummer, dus voer die in samen met de gegevens van het keuringsstation en dan moet een ambtenaar maar handmatig gaan kijken of het beroep terecht is. Dus een beroep moet wel handmatig maar de boete mag wat mij betreft 100% automatisch.

  Dit geldt dan wel alleen voor dit soort boetes en niet voor boetes zoals met parkeren waar ze laatst ook automatische controles voor wilde uitvoeren.

 11. Ik vind het vooral kwalijk dat de automatische procedures doorgaan terwijl de persoon in kwestie bezwaar heeft aangetekend. Zodra die persoon bezwaar heeft aangetekend, dan moet IMO de automatische procedure stopgezet worden, omdat bezwaar inherent iets is wat niet binnen automatische procedures valt.

 12. Je mag zo’n proces wel automatiseren, maar je mag de menselijke verantwoordelijkheid niet uit het proces verwijderen. Er moeten altijd mensen verantwoordelijk blijven voor het functioneren van het proces.

  Wat je in de praktijk moet doen is “90 procent automatiseren” i.p.v. “100 procent automatiseren”: zorg ervoor dat betrokken partijen altijd op een laagdrempelige manier kunnen melden dat “computer is wrong”: in dat geval moet de beoordeling van de computer verwijderd worden, en opnieuw gedaan worden door een menselijke ambtenaar. Zorg er ook voor dat elk geautomatiseerd proces valt onder de verantwoordelijkheid van een ambtenaar, die toeziet op het correct functioneren van het proces, en daarvoor feedback ontvangt van betrokken partijen.

  Om kosten te minimaliseren wil je wel dat het “90%” blijft, en niet “10%” wordt doordat mensen onterecht hun automatisch ontvangen boetes gaan aanvechten, om de overheid te pesten. Ik denk dat als iemand onterecht een boete aanvecht, die persoon een vergoeding moet betalen voor de extra uren die door een ambtenaar zijn gemaakt. Omgekeerd zou iemand die een boete terecht aanvecht zelf een vergelijkbare vergoeding moeten ontvangen van de overheid, zodat aanvechten niet te veel wordt ontmoedigd.

  Valt hier niet een wet van te maken, een “wet automatisering overheidsprocessen”?

 13. Ik vraag me af of de ‘pijn’ van het hof er wel in zit dat de boete door een computer is opgelegd. Het gaat er volgens mij niet om dat een computer het niet mag maar meer dat alleen een bevoegde ambtenaar dat wél mag. En dat lijkt mij op zich een goede zaak, want die buurman die een beetje een kijkje op je heeft kan je dus niet uit wraak even een paar boetes aansmeren en die zondagsrijder die vindt dat iedereen die harder rijdt dan 70 op de snelweg levensgevaarlijk bezig is evenmin. Het heeft volgens mij dus niet te maken met een behoefte aan handmatige controle door faalbare mensen maar met een terechte inperking van de bevoegdheid om boetes uit de delen tot een groep (inderdaad faalbare) mensen die wij daar geschikt voor vinden. Dat computers -ook die van de RDW- buiten die groep vallen is eerder toeval dan ‘by design’. De oplossing in Veenendaal is trouwens ook vrij simpel, in plaats van het nummer van de computer wordt er voortaan het nummer van een toevallig op de werkvloer aanwezige ambtenaar die wel bevoegd is gebruikt, zonder dat er verder wat in de werkwijze wijzigt.

 14. Het probleem lijkt me een orgaan bevoegd moet zijn tot het uitschrijven van boetes en hoe past een computer staatsrechtelijk daar in? Een computer is geen juridische entiteit die bevoegdheid en verantwoordelijkheid kan dragen en dat maakt het naar mijn mening al onmogelijk computers het werk op te laten knappen. De huidige delegatie structuur van de wet maakt het onmogelijk dat de keten eindigt op een ding.

  Dan zou er een juridische constructie moeten verzonnen worden om dan maar iemand binnen de organisatie op te laten draaien voor de computer mocht het fout gaan en een zaak voor de rechter komen. Maar dan is er weer het probleem wat we deze ambtenaar nog redelijkerwijs kunnen verwijten als de fouten zonder zijn tussenkomst zijn gemaakt. Dan wordt de hele rechtszaak en daarmee een gedeelte van de rechtspraak toneel. Dat zou noch wetgever noch rechter moeten accepteren. “Dan doen we er toch even een krabbel onder” lijkt me een beetje proberen de wet te ‘hacken’ en ik heb daar eens wat over gelezen.

 15. Het probleem voor de rechtbank zit hem er volgens mij niet in dat die boete automatisch gegenereerd is, dat is elke flitsboete ook, maar vooral dat er geen enkele ambtenaar bereid was om de verantwoordelijkheid er voor te nemen. Die computer is door iemand in gebruik genomen en valt onder iemands verantwoording. Uiteindelijk is dat degene die de boete uitschrijft, al heeft ie het hele ding nooit gezien. Mijn aanslag van de fiscus is ook altijd afkomstig van de inspecteur der directe belastingen en ik geloof ook niet dat die man in zijn eentje al die aanslagen opstelt.

  1. Kennelijk is er bij de RDW geen ambtenaar die verantwoordelijk is voor het proces. Oftewel, de computers draaien hun rondjes en er is niemand die zich afvraagt of het sanctieproces redelijk en rechtvaardig wordt toegepast. Misschien is de programmatuur wel zodanig dat rechtvaardig toepassen onmogelijk is.

 16. Peter van G raakt aan een belangrijk punt. Met een geautomatiseerd systeem maak je een 100% controle. Daarbij verhef je de regels tot doel en is er geen menselijke toets aanwezig om te bepalen óf de regel wel toegepast moet worden.

  De menselijke maat geeft invulling aan het gevoel dat het erger is om voor een schoolklas vol kinderen door oranje te rijden, dan zondagnacht om 3 uur.

  Een geautomatiseerde 100% controle verheft het volgen van regels tot een doel op zichzelf, en degradeert mensen tot boeteslaven. Wie wil er leven in een samenleven waarin het doel van zijn leven lijkt te zijn om boetes te betalen die zonder menselijke inmenging door de robots zijn opgelegd?

  1. Het wordt zo wel heel zwaar gemaakt. Het gaat er hier om of een auto APK gekeurd was op een bepaalde datum of niet. Dat is redelijk zwart-wit, 0/1, true/false. Menselijke maat is daarbij totaal overbodig en ik zie niet in hoe een ambtenaar daar ooit anders over zou beslissen.

   Dit soort dingen worden in de praktijk nu natuurlijk al lang toegepast. Ik krijg van de belastingdienst ook direct een boete (of waarschuwing) als mijn betaling te laat is. Daar is echt geen enkel persoon bij betrokken en gaat vol automatisch. Zo krijg ik ook automatische aanmaningen als ik rekeningen niet op tijd betaal, wordt ik automatisch geflitst, bepaald een computer of mijn bankpas nog wel geldig is, etc, etc, etc…..

   Dit is anders bij een eventueel bezwaar waarbij de menselijk maat wel nodig is of bij bijvoorbeeld strafrecht

   1. Maar nu even de praktijk… in 2012 kreeg ik de APK voor mijn auto niet rond, niets ernstigs maar de koplampen waren niet meer te automatisch met een knopje te verstellen. Op zich geen probleem omdat ze wel goed gericht waren en dus niet verblinden, maar ik kwam er niet mee door de APK.

    Nu is alleen het vervelende dat ik een Jaguar rij en, oh toeval, de importeur (kroymans) ging in dezelfde periode failliet. En je raadt het al, er was in heel Nederland geen koplamp te vinden omdat het magazijn op slot ging, en import was ook amper mogelijk (wel vanuit de UK, maar ja, die mogen niet…)

    Ik kreeg dus de dag nadat de APK verlopen was al een brief van het RDW dat er bij controle in hun systeem was gebleken dat mijnauto geen APK had, en indien dat onterecht was ik dit kon bewijzen voor een bepaalde datum, maar anders kassa…

    Dat kon ik dus niet bewijzen, maar ik kon het ook niet fixen. Dat grapje heeft mij dus uiteindelijk 390,- euro (+ administratiekosten) gekost terwijl je compleet machteloos bent en (in mijn specifieke geval) nou ook niet echt met een onveilige auto onderweg bent…

    Toch eens kijken of ik die boete nog gevonden kan krijgen, en of ik nog in beroep kan, maar ik vrees dat dit na twee jaar niet meer mogelijk is…

 17. Ik ben het eens met gm, HAL, Peter van G.

  Je hebt de regel van de wet en de geest achter de wet. De geest achter de wet van een APK keuring is dat er geen onveilige voertuigen zich op de weg bevinden. De boete zou moeten worden opgelegd bij een staande houding, bekeuring of iets anders en dan geconstateerd moeten worden dat iemand de wet overtreedt om met een ongekeurd voertuig zich op de weg te bevinden.

  Het automatiseren leidt tot een evil, laten we het maar eens doortrekken. Stel dat alle auto’s GPS krijgen en deze data gedeeld wordt met de overheid voor ‘kilometerheffing’ als vervanger voor wegenbelasting. Vol automatisch kan men dan met zekerheid vaststellen dat iemand ergens te hard heeft gereden en hiervoor een boete gaat ontvangen.

  Wat is het doel van boetes eigenlijk? Verkapte belasting, of een prikkel om je aan de wet te houden (de geest wel te verstaan).

  1. Voor de rechtszekerheid vind ik dat juist niet. In jouw voorstel zou het zelfs zo moeten zijn dat de aanhoudende agent het voertuig maar moet gaan keuren om te zien of het veilig is. Immers de meeste auto’s die APK gekeurd moeten worden, worden gewoon goedgekeurd dus is er voor die auto’s niet eens iets aan de hand.

   Om het voor iedereen duidelijk te maken zijn er regels opgesteld. Een auto moet gekeurd zijn op een uiterste datum en een auto die niet is afgemeld, neemt nog gewoon deel aan het verkeer. Voldoe je niet aan die regel dan krijg je een boete. Je krijgt geen strafblad, levenslange opsluiting of stokslagen. Gewoon een boete.

   Het is niet veel anders dan dat je een boete krijgt als je door rood rijdt maar niet als je 1 milliseconde daarvoor nog door oranje reed. Bij 121 km/u wel een boete en bij 120 niet. Juist door duidelijke regels krijg je rechtszekerheid.

   Dit betekent niet dat je niet in beroep kan gaan. Als jij een week voor de APK met spoed in het ziekenhuis opgenomen moet worden en daar 3 weken ligt, moet je natuurlijk in beroep kunnen (en winnen).

 18. waarom hechten we zo veel waarde aan de handmatige observatie van faalbare mensen

  Volgens mij stel je de verkeerde vraag Arnoud. Het probleem zit hem hierin:

  Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften
  De wet stemt uit 1989 en het betreffende artikel (3 lid 2) is sindsdien niet veranderd. Nu was automatisering al wel bekend in 1989, maar de wetgever heeft niet gedacht aan het automatisch opleggen van verkeersboetes. Uit de memorie van toelichting (p. 10):
  In plaats daarvan komt een systeem waarbij de politie-ambtenaar slechts de geconstateerde gedraging (datum, plaats, korte omschrijving van de gedraging volgens de bijlage bij de wet) en de gegevens van degene die of van het voertuig waarmee die gedraging is verricht, moet vastleggen. Voorts dient hij ervoor te zorgen dat deze gegevens onverwijld in het Bekeuringen Afhandeling Systeem (hierna: BAS) worden ingevoerd.
  Wat is er nu daarna gebeurd? De techniek schreed voort en het automatisch opleggen van een boete werd mogelijk. Werd er gekozen om de wet aan te passen? Nee, de wet werd opgerekt. De originele bedoeling verdween. Nu hoeft slechts een ambtenaar “verantwoordelijk te zijn voor het proces” en dan wordt geacht dat deze ambtenaar de beschikking heeft opgelegd. En dan is op een gegeven moment de rek eruit en kan de wet niet verder opgerekt worden, met als resultaat het onderhavige arrest. Het probleem hier is niet dat het hof waarde hecht aan de handmatige observatie, het probleem is dat de wet (nog steeds) gebaseerd is op dat idee. Zelfs met extensieve interpretatie kan de wet niet geïnterpreteerd worden op een wijze die de handelswijze van de RDW hier toelaat. Het lijkt mij daarom juist als de wet wordt aangepast om op een correcte manier deze processen vast te leggen, in plaats van verder te werken met het oprekken van een wettelijke bepaling die is geschreven op basis van de aanname dat alleen een ambtenaar een gedraging kan constateren.

 19. Wel typisch, toevallig gisteren is er nog een uitspraak van de welbekende rechter Verjans gepubliceerd die wederom eens verzucht:

  “1.6 Wellicht ten overvloede merkt de kantonrechter op dat hij grote vraagtekens plaatst bij het gemak waarmee dit ingrijpende dwangmiddel door de officier van justitie op grote schaal wordt ingezet.”

  Uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:11173

  (Htmltags lukken me niet zo goed op de iPad)

  Edit: ’t kan nog erger: deze rechter krijgt nu de 5e verzoek tot gijzeling van dezelfde betrokkene binnen 2 jaar volledig automatisch op zijn bord… Geeft wel te denken…

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:11170

  1. Vandaag in het AD:

   Rechters willen dat mensen die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen, niet langer in een cel belanden. Ze scherpen de regels aan voor het toewijzen van deze maatregel, een gijzeling in opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Lees meer.

   In het kort komen er richtlijnen waarin staat dat er sprake moet zijn van onWIL en niet van onMACHT om te betalen. Ook moet het OM een dikker dossier hebben, want dat is precies waar het vaak misgaat.

   1. Waarom wordt het OM niet voor dit soort ongein bestraft? Stop eens wat OvJ’s en ministers voor een maandje in een cel en je zult zien wat men ineens in staat is de regels met wat empathie toe te passen.

    (En ja, ik ben bekend met het eeuwige gezeik over hoe het OM zonder angst voor retributie zijn werk moet kunnen doen. Met nadruk op ‘zijn werk’. Nu zijn de slachtoffers nog mondige, witte, goed-vertegenwoordigde automobilisten.)

 20. En nu de grote vraag, kan je door deze uitspraak nog wat doen aan boetes die in het verleden zijn opgelegd? Of is dat jammer dan?

  Ik heb een aantal maanden geleden zo’n RDW ellende ontvangen en betaald, nu wil ik graag mijn geld terug.

  1. Er vanuit gaand dat de termijnen van bezwaar/beroep zijn verlopen: niks. Na het verlopen van de termijnen staan ook ‘foute’ beslissingen in rechte vast.

   Door te betalen ga je trouwens in principe akkoord met de ‘rechtmatigheid’ van de boete.

   1. Door te betalen ga je trouwens in principe akkoord met de ‘rechtmatigheid’ van de boete.

    Die conclusie lijkt me wat al te voortvarend: bij een “Wet Mulder”-zaak moet je altijd eerst betalen, anders kun je niet in beroep.

    1. Maar er wordt geadviseerd om eerst in beroep te gaan en daarna te bepalen. Heb voor het eerst sinds jaren weer een boete gekregen en ik kon ruim op tijd in beroep gaan voor ik moest betalen. Sterker nog, ik kreeg zelfs antwoord op mijn beroep dat ik uitstel van betaling kreeg en nadat mijn beroep was afgewezen heb ik een nieuwe betaaltermijn gekregen. De boete was van 27 december en ik moest oorspronkelijk op 14 februari betaald hebben. Nu heb ik nog drie weken, doordat ik in beroep ging. Toch bijna 4 maanden uitstel van betaling. Ik kan het overigens ook nog laten voorleggen aan de kantonrechter maar als ik dan verlies kost het mij meer. Dus dan maar niet. De “schade” valt nog mee… 😉

 21. Gisteravond RoboCop gezien. Behalve een leuke actiefilm zit daar ook een filosofisch thema in in hoeverre computers / robots taken van mensen mogen overnemen. Nu gaat het hierbij ‘slechts’ om parkeerboetes, en niet om leven en dood, maar het principe is natuurlijk hetzelfde. De machine moet dienstbaar zijn aan de mens, niet andersom. Dat gaat hier wel helemaal fout, en dat wordt terecht afgestraft door de rechter.

  1. Maar Robocop is in principe een persoon. Ja, wel iemand die dood is geschoten en wiens hersenen nu onderdeel zijn van een gevaarlijke machine, maar desondanks een apparaat dat door een menselijk brein wordt aangestuurd en dus menselijke beslissingen neemt, en niet volautomatische beslissingen. Dit is dus een hybride robot/mens en niet 100% robot.

   1. Spoiler Alert: De hele film draait erom, dat de ‘bad guys’ het geautomatiseerde systeem willen inzetten, en de ‘lastige’ menselijke compassie willen omzeilen. Uiteraard overwint op het eind van de film de menselijke component de programmering, en worden de geldgraaiers / opdrachtgevers aangepakt door de nu-wel-door-menselijke-emoties geleide cyborg. De film speelt hier handig in op de menselijke onderbuikgevoelens dat je dit soort beslissingen niet aan een computer moet overlaten. Dat is blijkbaar de algemene opinie. In een democratische rechtstaat moet zo’n algemene opinie erkend worden, en als er al dingen worden uitbesteed aan een computer, dan moet je dat goed regelen. Dat Skynet er voorlopig niet is, betekend niet dat mensen er niet bang voor zijn, en op die angst mag je best maatregelen op nemen.

 22. Is het voornaamste verschil tussen Oom Agent en Friend Computer het verschil in impact? Als een agent een keer oververmoeid is zal hij wellicht twee, drie auto’s foutief bekeuren. Als het computerprogramma fouten bevat wordt het (waarschijnlijk) fout gedaan voor álle gevallen van een bepaald type. Dit kan aardig oplopen natuurlijk, zoals ook al bleek uit het feit dat auto’s werden aangezien voor campers en daarom beboet werden.

 23. “Waarom hechten we zo veel waarde aan de handmatige observatie van faalbare mensen en eigenlijk nauwelijks aan rekenwerk waarvan we met grote waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat het klopt?” Omdat een computer niet verontwaardigd kan worden en een mens wel. Iemand moet die verontwaardiging overbrengen middels een boete en het liefst ook met een preek. Op “zeur niet en geef me nou maar die boete” reageren agenten braaf door te stoppen met preken, maar eigenlijk zou zo’n overtreder het komende uur niet van de agent af moeten zijn. Het gaat om het opvoeden en niet om het geld; dat is alleen een drukmiddel. Een computer kan je niet opvoeden.

  1. In theorie klopt het wat je zegt, maar in praktijk werkt dit alleen als je de politie/machtsdrager respecteert en zijn mening meer waard vindt als je eigen mening. Ik herinner me menig preek op de middelbare school. Veel wind dat wel, maar er bleef toch niks hangen meestal. De reden dat ik daarna minder verboden dingen deed, was de schrik voor represailles. Hetzelfde geld voor verkeersboetes.

 24. Enigszins gerelateerd is het uitschrijven van parkeerboetes zonder bonnetje die automatisch geïnd gaan worden.

  Mét bonnetje onder de ruitenwisser heb je als bekeurde de mogelijkheid bewijs te bewaren, bijvoorbeeld door een gevallen parkeerticket van de vloer op te rapen of een foto te maken van je parkeerticket achter de voorruit aan de passagierkant, waar de controleur het over het hoofd zag. (Het geeft je ook de gelegenheid ‘bewijs’ te fabriceren, door een gebruikt parkeerticket van een andere parkeerder over te nemen, maar laten we dat even buiten beschouwing laten).

  Zonder bonnetje onder de ruitenwisser ruim je echter je auto netjes op en gooi je de gebruikte ticket in de prullenbak. (Of verkoop je hem aan iemand zonder ticket).

  Dat lijkt mij ook een bezwaar tegen al te automatische inning van boetes.

 25. Je kunt een computer prima een constatering laten doen maar, zoals maar al te vaak voorkomt, gebeurd dit nu ook weer niet feilloos. Dat na de constatering door de computer zich er een mens over buigt om te controleren dat dat wat de computer heeft geconstateerd juist is, is niets mis mee. Beter een keer teveel gecontroleerd dan helemaal niet gecontroleerd.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.