Indexeringsites en auteursrechten, een spanningsveld? (gastpost)

Vandaag een gastbijdrage van Maarten van Amerongen, student Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep als zittingsgriffier. Deze bijdrage is een ingekorte versie van zijn afstudeerscriptie.

Er zijn honderden websites met een index aan eD2k-links, torrents en NZB’s, er hun aantal lijkt voortdurend toe te nemen. Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar drie P2P netwerken en evenzoveel websites die om verschillende redenen interessant zijn voor de behandeling van de problematiek rond de indexeringsites. Geclaimde massale inbreuken via zulke sites en gestelde miljoenenverliezen voor de rechthebbenden, een actueel probleem wereldwijd met in Nederland een tweestrijd tussen, voornamelijk, auteursrechtenbeschermer Stichting Brein en de beheerders van de indexeringsites. Veel indexeringsites worden door Stichting Brein als eendrachtig en inbreukmakend beschouwd maar de verschillen zijn zoveel interessanter.

In de loop van het afgelopen decennium is de werkwijze van Stichting Brein tegen indexeringsites en hun bezoekers veranderd. Ook de geleerden, rechterlijke macht en overheid lijken niet goed te weten wat men met de indexeringsites aanmoet. Zo haalde rechtenprofessor D.J.G. Visser in een artikel in Computerrecht 2001 de P2P dienst Napster aan. Destijds achtte hij Napster niet aansprakelijk voor auteursrechteninbreuk, wel leverde de dienst een onrechtmatige daad op. In een P2P dienst zónder centrale database zag hij geen probleem, het zijn dan uitsluitend de gebruikers die de auteursrechtelijk relevante handeling verrichten. Nu, enkele jaren later, staat Visser Stichting Brein bij in een procedure tegen de bittorrentindexeringsite Mininova. Een site die slechts torrentbestanden host voor het gedecentraliseerde Bittorrent netwerk en daarbij een streng Notice-and-takedown beleid voert. De inhoud van de procedure Stichting Brein/Mininova veronderstel ik als bekend.

De Stichting Brein voert keer op keer procedures tegen ISP’s of websitehouders om indexeringsites van het internet te krijgen. Hierbij verwijst Stichting Brein maar al te graag naar een paar behaalde matige successen uit het verleden. Relevante uitspraken die de stichting minder behagen worden doodgezwegen. De status van de indexeringsite is hierdoor, mijns inziens onterecht, op een hellend vlak gekomen waarbij de onrechtmatigheid van dergelijke websites dikwijls onterecht en steeds maar sneller wordt aangenomen, veelal door de voorzieningenrechter en zonder degelijk inhoudelijk feitenonderzoek. Een onterechte gang van zaken. Er mag vanuit worden gegaan dat de stichting weliswaar representatief is op het gebied van piraterijbestrijding maar dat hun zelfuitgeroepen expertise en oordeel in redelijkheid niet als waarheid overgenomen mogen worden in rechtelijke procedures. Ze zijn belangenbehartiger met een opinie en géén (onafhankelijk) expert, ook al profileren zij zich wel als zodanig. Een aanwezigheid van medewerkers van Stichting Brein bij doorzoekingen van woningen door de politie naar aanleiding van verdenkingen van intellectuele eigendomsfraude is derhalve volstrekt overbodig en ongewenst voor een deugdelijk onderzoek.

Hoe dan om te gaan met de indexeringsites? Naar mijn opvatting bestaat reeds afdoende wetgeving in de vorm van artikel 6:196c BW om de indexeringsite uit het juridische “grijze gebied” te halen. Een indexeringsite vormt in zekere zin een dienst van de informatiemaatschappij waarbij van de beheerder een vorm terughoudendheid van verlangd mag worden als het gaat om de controle van de inhoud van de door bezoekers geplaatste hashcodes, links of andersoortige data. Controle leidt immers te snel tot een ongewenste vorm van censuur.

In de lijn van de wetsgeschiedenis en jurisprudentie valt op te maken dat een beheerder van een website binnen het kader van de bescherming van artikel 6:196c BW valt indien hij adequaat optreedt bij meldingen van rechthebbenden inzake verwijzingen naar onrechtmatige data. Een dergelijke toepassing van art. 6:196c BW geeft een rechthebbende naar mijn mening in een procedure een sterke positie indien een beheerder weigerachtig blijft om links te controleren en verwijderen.

Het ligt derhalve voor de hand aan te nemen dat een beheerder van een indexeringsite in redelijkheid verplicht is informatie in de vorm van links, torrents, NZB’s etc. te verwijderen zodra hij wordt geïnformeerd door de rechthebbende over de onrechtmatigheid van de bestanden achter de verwijzing. Echter totdat de beheerder is geïnformeerd meen ik te kunnen concluderen dat de -mijns inziens ongefundeerde- klaagbeden van de nationale en internationale rechthebbendenorganisaties over de enorme verliezen die jaarlijks geleden zouden worden als gevolg van het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal als gevolg van links die opgenomen zijn bij de P2P indexeringsites, genegeerd kunnen worden. Ik zie in beginsel, en onder voorbehoud van speciale omstandigheden, weinig tot geen juridische problemen in het bestaan van dergelijke sites.

Maarten van Amerongen is student Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep als zittingsgriffier. Zijn scriptie is begeleid door mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning. Na het behalen van zijn masterdiploma ambieert hij een functie in de advocatuur, richting IT/IE.

34 reacties

 1. Maarten, dat is een helder betoog. Je laatste zin kan ik echter niet helemaal plaatsen, misschien komt het doordat er hier sprake is van een samenvatting.

  Ik zie in beginsel, en onder voorbehoud van speciale omstandigheden, weinig tot geen juridische problemen in het bestaan van dergelijke sites

  Volgens mij schuilt er gevaar in de methodiek steeds vaker steeds meer onder ?speciale omstandigheden? te kunnen laten vallen. Dat is iets waar met name de media industrie zeer goed in is.

 2. Woensdag 15 juli zal rechter uitspraak doen over Mininova. Dan weten we of deze indexeringsites volgens de Nederlandse wet nou “illegaal” zijn.

  Door je stukje genoemd over de wetgeving heb ik ook vertrouwen in een juiste uitspraak zodat Mininova word vrijgesproken. Indien dit niet het geval blijkt te zijn krijgt dit verhaal vast nog een staartje.

 3. Bravo! Vooral zo doorgaan.

  Het lijkt er overigens op dat gratis indexsites ogv art 15d lid 3 BW geen dienst van de informatiemaatschappij is, de dienst wordt dan immers gewoonlijk niet tegen vergoeding verricht.

  Verder is “dienst van de informatiemaatschappij” ongelukkige woordkeuze. De maatschappij levert geen dienst. Er is toch niks van ‘algemeen nut’ oid?

  Voorts is de zinsnede “zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn” in art 15d lid 3 Bw een overbodige toevoeging. Mensen zijn nooit op dezelfde plaats. En er staan andere gekke dingen in deze bepaling.

  Heeft iemand wel eens van het verzenden van een dienst gehoord? Hoeveel postzegels gaan er op een dienst? ‘Een dienst wordt langs electronische weg verricht indien deze per draad (twee blikjes aan een touw?) wordt verzonden’. Het staat in art 15d lid 3 BW. Een dienst kan niet verzonden worden. Diensten worden ‘geleverd’.

  Kortom ‘diensten in de informatiemaatschappij’ zoals de wetgever dat definieert bestaan niet.

 4. @BSpecht (1), klopt. Deze conclusie is te kort door de bocht maar dat is wel een van de essentiele onderdelen van mijn scriptie. Ik heb mij er voor deze gastpost inderaad kort vanaf gemaakt om het stuk niet te lang te laten worden. Mijn scriptie gaat uiteraard wel dieper in op dit punt.

  @Frauduleuze auteursrechtenclaims BREIN (2), gewoonlijk tegen belating lijkt geen vaste eis te zijn. Blijkbaar kan het dus ook gratis. Uit de MvT valt op te maken dat een beheerder van een chatbox (eveneens gratis) w?l een beroep op de bescherming kan doen. Ik zie na een aantal overwegingen geen redenen waarom een website niet onder de bescherming kan vallen.

 5. Beste Maarten,

  Ik raad je van harte aan, je scriptie in te sturen voor deelname aan de Internet Scriptieprijs van Brinkhof en XS4ALL. Inzenden van juridische mastersscripties over Internet en ICT kan nog tot 1 augustus. De prijs wordt uitgereikt tijdens het symposium ‘Wat online geldt…’ dat zal plaatsvinden op 10 september in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

 6. @Jerry (2) Ik ben bang dat het geding een dusdanig beperkte omvang heeft dat de vraag of de indexeringsite als zodanig onrechtmatig is niet beantwoord gaat worden. Mogelijk wel bij de procedure FTD/Brein.

  @Niels Huijbregts (6) Dank je voor de tip. Ik was niet bekend met deze mogelijkheid maar ben zeker geinteresseerd. Bedankt.

 7. @Maarten (7) Dat zou je toch niet zeggen? Ik heb er niet veel (geen) verstand van rechtzaken etc maar als Mininova is aangeklaagd voor het punt dat ze een “index” site zijn dan zou daar toch ook een uitspraak over moeten zijn?

 8. “De Stichting Brein voert keer op keer procedures tegen ISP???s of websitehouders om indexeringsites van het internet te krijgen. Hierbij verwijst Stichting Brein maar al te graag naar een paar behaalde matige successen uit het verleden. Relevante uitspraken die de stichting minder behagen worden doodgezwegen.”

  Volgens mij weet ik op basis van bovenstaande quote (en uit het feit dat je scriptie te raadplegen is via Releases4u) al waar het naartoe gaat in je scriptie….maar goed, dat is natuurlijk aan jou.

  Wel even een paar opmerkingen:

  1. Brein heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat ‘sucessen’ behaald (Zoekmp3, UPC, KPN, Leaseweb, Shareconnector etc.) daar kun je – of je nu wil of niet – echt niet om heen. Het gaat in veel gevallen inderdaad om kort geding vonnissen, maar dat wil niet zeggen dat er in die zaken geen feitelijk onderzoek is gedaan, dat is er namelijk wel degelijk. En laten we eerlijk zijn: het is ook echt niet zo moeilijk om de werking van indexsites uit te leggen, dat is geen rocket science. Rechters – ook in kort geding – begrijpen echt wel hoe zoiets werkt.

  2. Natuurlijk zijn er ook nederlagen geweest, maar voorzover die worden ‘doodgezwegen’: Brein is een gewoon een partijdige belangenbehartiger van de entertainmentindustrie, geen onafhankelijke (wetgevende of rechtsprekende) instantie. Brein vertegenwoordigt dus uitsluitend ??n kant van het verhaal. Het is de taak van de (advocaten van de) wederpartijen van Brein om die nederlagen breed uit te meten (en dat doen ze ook keer op keer) en niet van Brein. Dat is nu eenmaal hoe het werkt.

  3. Het is inderdaad zo dat beheerders van indexsites links moeten verwijderen op het moment dat die worden gemeld. Het is in dat verband – en dat merkte de rechter in de Mininova zaak ook weer eens terecht op – wel raar dat beheerders van dat soort sites wel proactief filteren op content als porno en racisme. Er wordt bewust niet actief gefilterd op (links naar) entertainment files, want dan trekt de site geen bezoekers meer, dat weten de beheerders ook. En als je geen bezoekers trekt, kun je je site ook niet voor miljoenen verkopen, zoals de ‘idealisten’ van The Pirate Bay.

 9. @Zoutwater:

  Volgens mij weet ik op basis van bovenstaande quote (en uit het feit dat je scriptie te raadplegen is via Releases4u) al waar het naartoe gaat in je scriptie???
  U speelt hier op de man site. Ik neem aan dat U namens Brein (of een auteursrechthebbende) spreekt en dan moet U het met me eens zijn dat het aan de bezitter van het auteursrecht is om te bepalen hoe (en onder welke voorwaarden) hij zijn werk verspreidt. Ik begrijp dat het voor U zuur is dat een heleboel onafhankelijke artiesten er bewust voor kiezen om hun werk buiten “de Brein leden” om te verspreiden.
  Het is in dat verband – en dat merkte de rechter in de Mininova zaak ook weer eens terecht op – wel raar dat beheerders van dat soort sites wel proactief filteren op content als porno en racisme. Er wordt bewust niet actief gefilterd op (links naar) entertainment files.
  Het is een stuk makkelijker om porno en racisme te herkennen dan om te bepalen of een muziekbestand met toestemming van de rechthebbende is opgenomen (er is een aanzienlijk aantal bestanden dat legaal verspreid mag worden). Hoe vindt U het dat Brein weigert om Mininova de helpende hand toe te steken bij het bepalen welke bestanden rechtmatig en welke onrechtmatig opgenomen zijn?

  Een grappig voorbeeld: Het auteursrecht op het proefschrift van De Beaufort, ‘Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht’ (1912) is recentelijk verlopen in de Verenigde Staten en het is dus legaal voor een Amerikaan om het op een Amerikaanse server aan te bieden. Mag ik op mijn website een link naar het werk aanbieden? Is het legaal om (in Nederland) een thuiskopie van het werk te maken? Het werk valt nog onder het Nederlandse auteursrecht.

 10. @Zoutwater: De reden daarvoor is minder spannend dan nu wellicht vermoed zou worden. Ik heb contact gehad met de beheerders over de werking en gevoerde beleid van een aantal sites. Ik moest een hostingprobleem oplossen en dat werd mij min of meer aangeboden. Omdat de bijlage relatief groot is wilde ik Arnoud niet met de mogelijk bandbreedte belasting opzadelen (ik weet niet hoeveel GB’s er per maand verbruikt mogen worden). Voor releases4u was het geen bezwaar dus zodoende.

  Uispraken als Zoekmp3, UPC, KPN, Leaseweb, Shareconnector worden allemaal behandeld. Op elke uitspraak valt enorm veel aan te merken zodat men hier geen algemene geldende regel uit mag opmaken. Ik ben het met een aantal uitspraken eens dat terecht is geoordeeld dat door de beheerders van de websites onrechtmatig gehandeld is, maar dit was keer op keer om unieke redenen en niet uitsluitend omdat het een indexeringsite betrof. Men mag deze uitspraken, zoals brein ze wel presenteert, niet 1 op 1 op elke indexeringsite gebruiken.

  Hoe mininova filtert was ook een van de vragen tijdens de zitting. Mininova lijkt dit filteren voornamelijk te doen aan de hand van een aantal moderators en meldingen van de bezoekers. Zolang er geen meldingen van auteursrechteninbreuk komen doen ze, blijkbaar, dus niets.

  The Pirate Bay en Mininova verschillen dusdanig van elkaar dat ik daar geen vergelijking mee wil maken. Zo wijst TPB elke vorm van NTD pertinent af. En dat is wel iets wat in redelijkheid verwacht mag worden.

 11. Dat maakte ik wel op uit de antwoorden van de beheerders op de vragen van de rechters tijdens de zitting. De beheerders leken zelf ook niet volledig te weten hoeveel moderators er zijn en hoe ze hun taak uitvoerden. D?t de moderators torrents verwijderden was wel duidelijk maar mij is niet duidelijk geworden hoe de moderators die torrents vonden of toetsten. Voor mijn scriptie heb ik het door mininova gehanteerde NTD systeem voornamelijk gebruikt.

 12. Dhr Maarten van Amerongen is niet onpartijdig want zelf beheerder geweest van de website Releases4u die geverifieerde links naar ongeautoriseerde bestanden op het edonkey netwerk aanbood. De betreffende activiteiten zijn door de Amsterdamse voorzieningenrechter verboden in de rechtszaak van BREIN tegen de zustersite Shareconnector. De eigenaar van de site heeft hoger beroep aangetekend.

  In de strafzaak tegen onder andere Van Amerongen met betrekking tot het beheer van zijn site is hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank overwoog dat zeker sprake kan zijn van medeplichtigheid aan een strafbaar feit maar vond dat het OM onvoldoende bewijs had geleverd. Het OM is in hoger beroep.

  Hoewel dhr Van Amerongen beweert geen eigenaar meer te zijn van Releases4u sinds de site die naar Canada is verhuisd, lijkt hij gezien zijn publicaties op de site (onder de schuilnaam Ithaca) nog altijd betrokken. Zijn uitlatingen geven blijk van enige rancune en bevooroordeeldheid.

  Arnoud Engelfriet is partijdig omdat hij FTD adviseert. De argumenten van BREIN zijn altijd onderbouwd maar juristen uit deze stroming willen die niet horen en doen dus met of ze er niet zijn.

 13. Stichting BREIN, U speelt op de man. Zowel tegenover Maarten als Arnoud. Het mag U misschien niet opgevallen zijn, maar er speelt al enige tijd een discussie over of het auteursrecht aan een fundamentele wijziging toe is. Door de opkomst van computers en het internet is het maken en verspreiden van creatieve werken stukken goedkoper geworden en kunnen artiesten buiten de “gevestigde entertainmentindustrie” om hun werken aan de man brengen. Dit is een wereldwijd politiek debat en U mag in dit politieke debat Uw argumenten naar voren brengen, net zoals “vrije artiesten” en consumenten dat doen. Wanneer U het nodig vindt om een brenger van een argument aan te vallen, neem ik aan dat U zijn/haar argumenten niet kan weerspreken. Voor mij heeft U dan het logisch-politieke debat verloren.

  Ik wil een stukje van Uw argumentatie even parafraseren:

  Hoewel dhr Van Amerongen beweert geen eigenaar meer te zijn van Releases4u […], lijkt hij gezien zijn publicaties op de site […] nog altijd betrokken.
  Betekent dit “Door haar bijdrage op Arnoud Engelfriet’s blog geeft Stichting BREIN aan betrokken te zijn bij de verdediging van FTD” U weet, net zo goed als ik, dat deze conclusie alleen correct is wanneer “betrokken zijn bij” op een bepaalde manier ge?nterpreteerd wordt en niet bij andere veel gebruikte interpretaties van de zinsnede.

  “De argumenten van BREIN zijn altijd onderbouwd”… Waarom beslist een rechter dan soms in het voordeel van de aangeklaagde?

 14. @14 “De argumenten van BREIN zijn altijd onderbouwd maar juristen uit deze stroming willen die niet horen en doen dus met of ze er niet zijn.”

  ze zijn zeker onderbouwd, jammer alleen dat ze 99 van de 100 keer, leugens of grove fouten bevatten daar willen jullie dan een serieuze reactie op? dit meen je toch niet echt?

 15. @ MathFox 10

  “Het is een stuk makkelijker om porno en racisme te herkennen dan om te bepalen of een muziekbestand met toestemming van de rechthebbende is opgenomen (er is een aanzienlijk aantal bestanden dat legaal verspreid mag worden).”

  Dat geloof je zelf toch niet? Het is maar waar je je prioriteiten legt als website. Maar goed, zelfs als je gelijk hebt, ontneemt dat je als websitehouder nog niet van je plicht om hier iets tegen te doen? En als er door rechthebbenden een hele lijst wordt aangeleverd met titels, dan is het toch niet zo moeilijk? Het gaat gewoon om de wil er serieus iets aan te doen. Die wil ontbreekt.

  @ MathFox 15

  “Stichting BREIN, U speelt op de man. Zowel tegenover Maarten als Arnoud.”

  Dat is waar, maar kan Maarten van Amerongen niet gewoon eerlijk melden dat hij bij Releases4u betrokken is (geweest)? Dat stelt zijn wetenschappelijk onderzoek toch wel op z’n minst in een bepaald subjectief daglicht vind je niet? Beetje als: wij van WC-Eend adviseren….

  Arnoud komt er tenminste openlijk voor uit aan welke kant hij staat. Ik ben het op het gebied van filesharing meestal oneens met hem, maar goed, daar is een gezonde discussie voor..

 16. @ Bram de Jong 16

  “ze zijn zeker onderbouwd, jammer alleen dat ze 99 van de 100 keer, leugens of grove fouten bevatten daar willen jullie dan een serieuze reactie op? dit meen je toch niet echt?”

  Kom eens met 99 onderbouwingen van deze beschuldiging zou ik zeggen.

 17. Stichting Brein,

  Leuk met modder gooien gaat jullie blijkbaar uitstekend af. Helaas is het inhoudelijk allemaal van een wat minder level…

  Een kort voorbeeldje: Enkel een volslagen incapabele jurist gaat naar Nederlands recht een dagvaarding uitbrengen via Twitter… Ik meen dat in het tweede jaar van de Rechtenstudie reeds Burgerlijk Procesrecht gedoceerd wordt. Ik moet dan ook helaas concluderen dat dhr. mr. T. Kuijk klaarblijkelijk op procestechnisch gebied wat zwakjes is.

  Daarnaast stel ik vast dat de Stichting Brein in de externe communicatie niet bepaald zorgvuldig te noemen is in haar formuleringen. Met regelmaat komt Stichting Brein met bepaald onjuiste stellingen, zo niet volstrekte leugens. Daarmee verwarring zaaiend.

  Tot slot stel ik vast dat Stichting Brein zich aan hypocrisie schuldig maakt. Stichting Brein pretendeert – in procedures – telkenmale “deskundige” te zijn op het gebied van downloaden/ICT-recht en aanverwant terrein, met name in procedures waarin zij echter belangen heeft. Tegen die achtergrond is het tenminste niet quiche te noemen als Stichting Brein vervolgens op een dergelijke persoonlijke wijze de aanval opent op een student die een scriptie schrijft.

  Buiten dat in de door mij bestudeerde jurisprudentie en in publicaties van Stichting Brein weinig aanknopingspunten voor de genoemde “deskundigheid” te vinden zijn valt me op, dat Stichting Brein nalaat om kenbaar te maken dat van onpartijdigheid harerzijds in die procedures geen sprake is.

  Ergo, een gevalletje “pot verwijt de ketel” etcetera.

  Ik ben overigens bij de totstandkoming van genoemde scriptie betrokken als meelezend jurist.

  mr. B.J.L. Baas Advocaat

 18. @Zoutwater, 17

  Ik ben professioneel bezig geweest met het uitzoeken van auteursrecht- en licentiestatus van softwarecomponenten. De speurtocht naar “het origineel” heeft mij onder andere op websites van Nieuw-Zeelandse universiteiten gebracht waar dan een kopie te vinden was met (vermoedelijk) de licentie van de originele auteur. Mijn ervaring is dat het bepalen onder welke licentie een bepaald stuk tekst verspreid mag worden in sommige gevallen een aanzienlijke tijd kost en ook dat verschillende specialisten in hetzelfde geval tot verschillende conclusies kunnen komen. Laten we terugkeren naar “indexsites”. Ik ben het met U eens dat bij een aantal van de links die op indexsites aangeboden wordt het overduidelijk is dat deze verwijzen naar zonder toestemming van de rechthebbenden aangeboden materiaal (Recente films en albums). Een goede indexsite zal, zodra zij op de hoogte is van de betreffende link (mogelijk na verificatie van de inhoud) de link verwijderen en proberen een nieuwe opname van de link te voorkomen. Helaas kan de beheerder van een indexsite niet altijd weten of een link naar een onrechtmatig aangeboden bestand verwijst. Filmmaatschappijen brengen ook trailers (reclamefilmpjes) uit. Is een “Harry Potter Trailer” nu wel of niet met toestemming van de filmmaker in omloop gebracht? Waar kan de beheerder van de indexsite dergelijke informatie vinden? Waar vind ik informatie over wie de bezitter van het auteursrecht van obscuurder en ouder materiaal (als de maker inmiddels overleden is)?

  Een tweede punt is materiaal dat door de maker zelf in omloop wordt gebracht, ik neem aan dat U op de hoogte bent van het bestaan van Creative Commons en andere Open Content. Er is geen probleem als een indexsite verwijst naar een bestand dat, met toestemming van de maker, rechtmatig in omloop is gebracht. Veel van dit materiaal kan (in kwalitatieve zin) de competitie met “content” dat door de BREIN-leden verkocht wordt aan. Als consument ben ik blij met de extra keuze. Wanneer een indexsite legaal materiaal verwijdert begaat zij mogelijk een onrechtmatige daad tegenover de poster; maar de indexsite kan waarschijnlijk met een beroep op redactionele vrijheid of haar algemene voorwaarden ontkomen aan een schadevergoeding. Het wordt “interessanter”[*] wanneer legaal materiaal op verzoek van concurrenten verwijderd wordt. In dat geval is er een zeer sterk vermoeden dat de concurrenten een onrechtmatige daad plegen met een sterk vermoeden van concurrentievervalsing. BREIN heeft in deze de taak om zorgvuldig te handelen. (Er is in de VS al een rechterlijke uitspraak dat de opsteller van een DMCA-Notice de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen.) Zoals Mininova en de Europese Commissie al constateerden, het filteren op “sleutelwoorden” levert teveel bijvangst op om aan deze zorgvuldigheidseis te voldoen.

  “Dat geloof je zelf toch niet?” ??? U speelt wederom op de man.

  [*] In de zin van het Chinese spreekwoord “Ik hoop dat U in interessante tijden mag leven”

 19. @ B.J.L. Baas – Advocaat

  “Stichting Brein pretendeert – in procedures – telkenmale ???deskundige??? te zijn op het gebied van downloaden/ICT-recht en aanverwant terrein, met name in procedures waarin zij echter belangen heeft.”

  en

  “….Stichting Brein nalaat om kenbaar te maken dat van onpartijdigheid harerzijds in die procedures geen sprake is.”

  Brein schakelt – voor zover ik weet – in procedures altijd externe deskundigen in (bijvoorbeeld TNO).(Daarnaast zal Brein ook zeker enige deskundigheid hebben op dit gebied, dat mag ook wel als je je al jaren met de materie bezighoudt.)

  Aangenomen dat je het in je quotes dus hebt over procedures waarin Brein partij is, vraag ik me echt af wat je punt is. Moet Brein – als ‘partijdige’ vertegenwoordiger van de entertainmentindustrie – in haar eigen procedures onpartijdig zijn? Wat is dat voor een regel? De rechter moet onpartijdig zijn, wat partijen verder doen is voor hun rekening.

  “Ik ben overigens bij de totstandkoming van genoemde scriptie betrokken als meelezend jurist.”

  Ben benieuwd of je daarbij ook op de spelling hebt gelet (niet quiche?).. 😉 O nee, sorry, dat was een beetje op de man gespeeld.

 20. @ MathFox 20

  Allereerst mijn excuses: ik zal proberen niet meer op de man te spelen ;-).

  Natuurlijk heb je een punt met de gevallen die je noemt: er staan op indexsites altijd wel bestanden waarvan niet direct duidelijk is wie de rechthebbende is, bestanden die niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn of bestanden die de rechthebbende wellicht onder een Creative Commons of andere opensource licentie heeft verspreid. (Het is overigens niet automatisch zo dat bestanden waar een Creative Commons of andere OS licentie op zit vrijelijk en zonder nadere voorwaarden mogen worden verpreid. Vaak zitten ook daar nog voorwaarden aan (bronvermelding, niet commercieel gebruik etc. etc.)

  Ik durf echter wel te stellen dat het overgrote deel van de bestanden op indexeringssites wel verwijst naar inbreukmakend materiaal. Volgens mij is daar – in opdracht van Brein – onderzoek naar gedaan en onafhankelijke rechters (;-)) hebben dat overgenomen.

  Als het filteren op sleutelwoorden teveel bijvangst oplevert, is het dan niet logischer om de zaak om te draaien: alles eraf halen en vervolgens 1 op 1 terugzetten (om aan de eventuele ‘rechten’ van de posters tegemoet te komen), in plaats van alles maar te laten staan en daarmee de inbreuk door te laten lopen? Het auteursrecht is toch een verbodsrecht?

 21. @ zoutwater:

  Ik wijs erop dat Brein enerzijds voor eigen parochie preekt, maar anderzijds kennelijk van oordeel is, dat zoiets bij een ander direct op een – persoonlijke – aanval moet komen te staan.

  Dat nog eens gecombineerd met informatie die niet ter zake doet en wel nodeloos kwetsend, beledigend en grievend is. Ik denk dat deze werkwijze zelfs als “smaad” gekwalificeerd kan worden.

  Kortom, de modus operandi van Stichting Brein is niet bepaald correct, ik vind het zelfs uitgesproken hypocriet…

  Ik had het er overigens niet zozeer over dat Stichting Brein zich in de eigen procedures als deskundige opwerpt (als Stichting Brein blijft dagvaarden via Twitter komt de procedure zelfs niet zover…), maar in procedures waarbij Stichting Brein belang heeft.

  Met dit “belang hebben” bedoel ik het belang van Stichting Brein als vertegenwoordiger van de “industrie” bij het voorkomen van inbreuken.

  Dit speelt in bijv. het strafrecht.

  Het blind aannemen van “deskundigheid” van Brein gaat mij te ver.

  Ter overdenking nog een voorbeeldje: als je aangereden wordt, dan laat je toch ook niet je tegenpartij als de schade-expert optreden?!?! De rechter zal een dergelijke “deskundige” (ongeacht eventuele deskundigheid op het vakgebied) hoogstwaarschijnlijk niet zwaar mee laten tellen gelet op het eigen belang.

 22. Stichting BREIN, komen jullie ook nog een keer met een uitleg hoe jullie site ‘gehacked, vernield en aangevallen is, terwijl de backup een jaar oud was’ terwijl ik ‘m gewoon kon bereiken met creatief surfen? Of komt ook dat gewoon op de stapel aperte leugens die regelmatig door jullie verspreid worden?

 23. Beste Zoutwater, dank je voor je constructieve opstelling, ook een verzoek aan de stemmen aan de andere kant van het debat om beleefd te blijven.

  Ik durf echter wel te stellen dat het overgrote deel van de bestanden op indexeringssites wel verwijst naar inbreukmakend materiaal

  In het geval van Mininova claimt Brein ongeveer 93% (ik heb de exacte getallen niet bij de hand), terwijl Mininova beweert voor maar 7% van de links verzoeken tot verwijdering te ontvangen. Hoewel ik een paar vragen heb over de onderzoeksmethodiek die gebruikt is voor de getallen van Brein, ben ik bereid om beide percentages te accepteren als uitgangspunt voor analyse. (Wat betekent het dat in 84% van de gevallen de auteursrechthebbenden niet de moeite doen om een verzoek tot verwijdering in te dienen?)

  Als het filteren op sleutelwoorden teveel bijvangst oplevert, is het dan niet logischer om de zaak om te draaien: alles eraf halen en vervolgens 1 op 1 terugzetten (om aan de eventuele ???rechten??? van de posters tegemoet te komen), in plaats van alles maar te laten staan en daarmee de inbreuk door te laten lopen?

  Heb je enig idee van de schaal waarop een indexsite werkt? Mininova heeft meer dan een miljoen torrents in de database (en krijgt er ieder minuut torrents bij), daar zitten 70.000 legale torrents tussen. Hoeveel mensen zijn er nodig om de 2000-3000 torrents te scannen die er dagelijks nieuw aangeboden worden? (Neem aan 5 minuten/torrent, 100 per persoon per werkdag, dan heb je 30 tot 40 mensen voltijds aan het werk, alleen voor de nieuwe torrents.)

  Zelfs voor een indexsite die probeert het goed te doen is het, nog afgezien van de aansprakelijkheid die het daardoor kan oplopen, ondoenlijk om alle binnenkomende links te verifi?ren. Gelukkig voor hen biedt de wetgever een “notice” systeem dat de taak van het zoeken naar inbreuk aan de rechthebbenden overlaat. Vervelend (en een kostenpost) voor de rechthebbenden, dat geef ik toe.

 24. @Mathfox

  Zelfs een niet kenner ik kan makkelijk het grootste deel van de populaire speelfilm en TV series en computergames al op de titel eruit vissen in een paar seconden. Waarom iemand daar 5 minuten over zou doen is me een raadsel. Als 1 iemand actief de site zou modden zoals die nu is zou 90% van de toegevoegde illegale content zo foetsie zijn.

 25. Met veel belangstelling las ik de reactie van de Stichting Brein (14). Ik kreeg het gevoel dat dit een emotionele uiting was. Omdat het bericht niet ondertekend is heb ik mijn twijfels of dit bericht daadwerkelijk van de Stichting Brein afkomstuig is. Mocht dit wel het geval zijn, dan vind ik het bijzonder jammer dat U niet inhoudelijk reageert op mijn scriptie. Ik ben bereid te allen tijde een inhoudelijke discussie over het onderwerp van mijn scripte op u aan te gaan.

 26. @30 .. Diezelfde BREIN die nog steeds niet met een verklaring is gekomen wat betreft die zogenaamde hack? Want volgens BREIN was die woensdagmiddag (na het posten van mijn artikel op GS, waar ik dinsdagavond al mee bezig was) ineens afgelopen. Iets wat ik kan bewijzen, daar ik dinsdag al op hun ‘compleet gesloopte site’ kon komen waar niets weg was. Dat je je sterk maakt voor de muziekindustrie (dus NIET de artiesten) is ??n ding, dat je een hack hoaxt is bij mijn weten strafbaar.

 27. @hAl

  Het hangt er een beetje vanaf hoe je het aanpakt, maar ik neem aan dat, wanneer je zo’n scan een beetje zorgvuldig doet, je bijhoudt welke links je gezien hebt en even kort aangeeft waarom je een bepaalde link af- of goedkeurt. (Medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk is een strafbaar feit en kunnen aantonen dat je zorgvuldig gehandeld hebt kan het verschil maken tussen wel- of geen gevangenisstraf. Een ander punt is dat je er op kunt rekenen dan Brein gaat zeuren als je een indexsite beheert en dan help het ook als je kunt aantonen (waarschijnlijk bij de rechter) dat je zorgvuldig werkt.)

  Je hebt gelijk dat je de dertien in het dozijn “Harry Potter DVD” rips een stuk sneller kunt doen dan 5 minuten per link. Volgende titel: “Parry Hotter” is een onbekend werk, dus je besluit het te downloaden om nader te bekijken. Het blijkt om vier familiefilmpjes te gaan met een meisje dat met een stokje zwaait. Op hoge snelheid de 20 minuten doorspoelen, er staat gelukkig geen muziek onder en je bent zo een maar minuten verder. Volgende item: een reclamefilmpje; het is duidelijk welk bedrijf de opdrachtgever was, dus laten we dat bedrijf eens aanschrijven om te vragen of er toestemming tot verspreiding verleend is. Dat is nu twee minuten en nog eens twee minuten als er antwoord komt. Volgende filmpje, ook gedownload voor inspectie en je barst in lachen uit bij het zien van de parodie en de creatieve wijze waarop een samples van een aantal muziekvideo’s verwerkt zijn. Je bekijkt het filmpje van vijf minuten voor de tweede keer en maakt een incomplete lijst van samples (de langste is 6.3 seconden) die je herkent. Je besluit dat dit boven je pet gaat en speelt het door aan het teamhoofd. Het teamhoofd kijkt er ook twee keer naar, voegt nog drie herkende clips toe aan het lijstje en besluit dat juridisch advies gewenst is. Komt op het lijstje voor het wekelijks gesprek met Arnoud. Na overleg met Arnoud wordt besloten dat Arnoud een schriftelijk advies uitbrengt. Totale tijdsbesteding voor deze link: 1 uur, waarvan 30 minuten duurbetaalde externe advocaat.

  Over naar de muziekafdeling, na snel wat Michael Jackson ripoffs te hebben verwijderd kom je een onbekende mp3 verzameling tegen waarvan de poster beweert dat het “vrije muziek” is. Na wat zoeken op andere sites vind je het album terug bij Jamendo en het lijkt allemaal te kloppen. Toch 8 minuten besteed. Volgende album: “eigen werk”, je slaakt een diepe zucht, dit betekent dat de papierwinkel “schriftelijke toestemming” met verklaringen voor componist, tekstdichter en alle uitvoerend artiesten de deur uit moet. Muzikanten kennende zul je ze nog een keer of vijf achter de broek moeten aanzitten om alles correct ingevuld terug te krijgen. Volgende link: “DJ John Scratch & Mix”; je besluit om die eens aan te bieden aan het “muziekherkenningssysteem” in sample mode en een kop koffie te nemen. Als je terug komt lijkt het systeem problemen gevonden te hebben in drie van de twaalf mp3’s, maar het is mogelijk dat John een licentie heeft. Je zet de link op “voorlopig geblokkeerd” en stuurt John een berichtje waarom en wat hij moet doen om de blokkade opgeheven te krijgen. Dezelfde dag nog krijg je een berichtje van John terug dat hij bij de Buma/Stemra een licentie gaat kopen en een maand later is het papierwerk rond. Alles bij elkaar 20 minuten werk en John staat op de “witte lijst”, totdat Buma/Stemra twee jaar later gaat klagen dat John maar voor een jaar betaald heeft. (Gelukkig voor jullie heeft John zich ook een jaar niets op jullie site gepost.)

  De afdeling boeken heeft ??n nieuwe aanwinst ???Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht??? van De Beaufort, gehost op een server in de VS.

 28. Beste BREIN,

  Leugens blijven strooien onder berichten van Maarten van Amerongen is niet netjes. Wij hebben gewonnen in de rechtbank, leg je erbij neer. Het geschreven stukje is van zeer slechte kwaliteit. Niet alleen staan er onwaarheden in; ook wordt het woord “hoewel” verkeerd gebruikt. Er is in het feit dat Maarten beweert geen beheerder te zijn en zijn betrokkenheid bij de site geen tegenstelling te vinden. Ikzelf ben ook betrokken aangezien ik het geheel nauwlettend volg, dus dan zou het een co-schap van mij en Maarten zijn.

  Lieve lieve BREIN. Laat dit de laatste keer zijn dat ik deze onzin over Maarten, Releases4U of een (ex-)medewerker lees anders stel ik mij weer geheel ter beschikking voor een virtuele battle. Dan gaat BREIN weer onder het tapijt, sturen jullie weer een SWAT-team op me af en lees ik later in het verhoor “we konden die jongens niets maken, ze hadden lak aan ons”.

  En nu terug naar het stuk.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.