We gaan weer eens wat algemene voorwaarden afkraken

kleinelettertjes.pngRegelmatig wijzen lezers me op maffe of evident ongeldige algemene voorwaarden. Altijd leuk, maar moeilijk om daar een berichtje van te maken. Ik zou ze eigenlijk moeten opsparen voor een structureel iets, zoals wat ik nu voor hostingbedrijven doe met drie bedrijven die vrijwillig meewerken. Recent kreeg ik de voorwaarden van een webwinkel onder ogen via een lezer, en daar stond toch wel een hele partij gekke dingen.

Vooraf een disclaimer: het bedrijf is volgens mij niet malafide, gezien deze tekst bovenaan:

Het spreekt vanzelf dat bij ons altijd voorop zal staan alle leveranties en opdrachten steeds naar behoren uit te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook niet bedoeld om ons in de gelegenheid te stellen ons ooit aan een behoorlijke uitvoering van enige overeenkomst te onttrekken.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken wat we tegenkomen.

1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van www.kamerthermostaat.com gesloten worden en waarbij www.kamerthermostaat.com partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en www.kamerthermostaat.com accepteert u deze voorwaarden.

Ik weet dat zowat iedereen dit zegt in zijn voorwaarden, maar het slaat echt nergens op. Algemene voorwaarden zijn van toepassing als dat bij het sluiten van de overeenkomst wordt gezegd, maar dat zeggen kan niet in de voorwaarden gebeuren. Hoe weet ik bij een aankoop dat die voorwaarden bedoeld zijn om meegenomen te worden?

2. Voorwaarden
Www.kamerthermostaat.com heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de online web winkel te wijzigen.

Ja, inderdaad, met één beperking – dat kan natuurlijk niet zomaar binnen reeds gesloten overeenkomsten.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van www.kamerthermostaat.com kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden.

Mooi.

4. Overeenkomst
De overeenkomst tussen www.kamerthermostaat.com en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van www.kamerthermostaat.com door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens, door op de “voltooien order” te klikken.

Het is wettelijk verplicht uit te leggen hoe de overeenkomst op afstand tot stand komt. Maar het hoort wel op de site zelf te staan en niet (alleen maar) in de voorwaarden.

5. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van www.kamerthermostaat.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan www.kamerthermostaat.com verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door www.kamerthermostaat.com verrichte leveringen. www.kamerthermostaat.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Die eerste zin is wat dubieus. Het is verboden om in algemene voorwaarden de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren te beperken of de bewijslast te verleggen ten opzichte van wat de wet zegt (art. 6:236 sub k BW).

Het bedrijf zegt hier “wat wij zeggen klopt, tenzij u kunt bewijzen van niet”. Dat kun je zien als een verboden verlegging, immers in gevallen waarin het bedrijf normaal de bewijslast zou hebben, ligt die nu bij de klant. En dat mag dus niet.

6. Prijzen en Verzendkosten
Al onze Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten zijn gebaseerd op de gekozen verzendmethode. Verzendkosten worden getoond in het besteloverzicht tijdens de bestelling
Reguliere Postbezorging ( per TNT Post Zeker Pakket ) Kosten ” 8,-
Vooruit betalen geen extra kosten op de standaard bezorgkosten
Onder Rembours ” 7,- extra boven op de standaard bezorgkosten
<snip rest van lijst met kosten en regeling voor het buitenland>

Inderdaad, prijzen moeten inclusief BTW en de verzendkosten mogen apart vermeld. Wel moet voor het plaatsen van de bestelling duidelijk zijn wat de totaalprijs gaat worden. Het is dus niet genoeg om in de algemene voorwaarden te melden dat er bezorgkosten zijn, ook niet als het exacte bedrag daar bij staat.

7. Risico en transport
Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van www.kamerthermostaat.com en gaan over op het moment van aflevering aan u . Www.kamerthermostaat.com is niet verantwoordelijk voor verkeerde leveringen en/of het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen. De vervoerder is hier verantwoordelijk voor. …

Nee, dat klopt niet. Het gaat om het moment van bezorging, niet aflevering. En ja dat is juridische scherpslijperij maar het maakt wél uit want iets kan “afgeleverd” zijn ter plaatse van de verkoper en daarna pas worden bezorgd (zie de recente discussie hierover).

Ook is de winkel wel degelijk verantwoordelijk voor verkeerde leveringen en/of het niet nakomen van afgesproken tijdstippen van leveringen. Met de vervoerder heeft de klant niets te maken. Het contract is met de winkel, en de zaak is pas voor risico van de koper van de bezorging af (art. 7:11 BW).

… Artikelen dienen bij ontvangst gecontroleerd te worden op uitwendige beschadigingen. Het gaat hier met name om de verpakkingen. I.o.m. de chauffeur wordt bepaald of het beschadigde artikel retour gaat. Na het aftekenen van de ontvangstbon kunnen wij hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld. Daarna kunt u tot 2 dagen na levering een beroep op ons doen als blijkt dat na het uitpakken van de goederen er alsnog schade blijkt te zijn die niet bij de eerste controle is opgemerkt.

Dit is in strijd met de wet – een consument heeft twee maanden en niet 2 dagen om te klagen over nonconforme producten. En die twee maanden gaan trouwens lopen na ontdekking, niet na aflevering (art. 7:23 BW).

8. Leveringstermijn
Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling,Vanaf het tijdstip dat u uw order definitief heeft geplaatst is de leveringstermijn veelal binnen 5 werkdagen. Indien de door u bestelde materialen niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier, u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.. www.kamerthermostaat.com zal de levertijden vermeld op de internetpagina en overeengekomen, hetzij schriftelijk danwel mondeling, met de klant zo stipt mogelijk proberen na te komen. …

Dit is legaal. Een winkel hoeft geen harde levertijd op te geven, en kan aangeven dat levertijden indicatief zijn.

… Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, tenzij hij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen.

Dat is dan weer twijfelachtig. Allereerst heeft een consument het wettelijk recht om de koop te annuleren als niet binnen dertig dagen is geleverd (art. 7:46f BW), behalve als de vertraging niet de schuld is van de winkel. Als de winkel dus op dag 29 het product aan Post.nl geeft en die gaan een week staken, dan is er geen recht van annuleren.

Het is niet nodig bij dit wettelijk recht om een brief te sturen, de wet spreekt expliciet van “zonder ingebrekestelling”.

Het verbod om betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen is ook tegen de wet. Met het eerste wordt het recht op opschorten beperkt, dat is in strijd met de zwarte lijst (art. 6:236 sub c BW). Met de tweede wordt de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen beperkt. Dat is een grijzelijstbeding (art. 6:237 sub f BW). Het mag dus wel maar alleen als de winkel een héél goede reden heeft, en die kan ik me absoluut niet voorstellen. (Ok, ik kan me ook niet voorstellen welke schade je hebt van te late bezorging, maar dat doet wettelijk niet ter zake.)

9. Gegevensbeheer en privacy
Www.kamerthermostaat.com houdt zich aan de Wet Persoonregistraties. De door u aan www.kamerthermostaat.com verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van www.kamerthermostaat.com intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan www.kamerthermostaat.com.

Dit hoort eigenlijk in een aparte privacyverklaring, en de wet heet natuurlijk al een tijdje de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar inhoudelijk is het zoals het hoort.

10. Garantieaanspraak
Www.kamerthermostaat.com garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. De garantie voor de producten van www.kamerthermostaat.com die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie / service van de desbetreffende fabrikant. …

Dit is precies wat de wet voorschrijft. De winkel erkent hier dat zij moet zorgen voor een deugdelijk en bruikbaar (“conform”) product, en dat daarnaast ook nog fabrieksgarantie verleend kan zijn.

… Deze strekt tot kostenloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door www.kamerthermostaat.com een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet, kan het artikel, na overleg met, en slechts door het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd.

Oh nee, toch niet. 🙁 Als ik deze zin erbij lees, dan lijkt het erop dat men zegt dat die garantie uit de eerste zin in feite neerkomt op “wij garanderen dat de fabrikant garandeert wat ie garandeert”. En dat zou betekenen dat de winkel zelf niet verantwoordelijk is voor conformiteitsproblemen, maar dat is ‘ie toch écht wel. En die termijn van 24 uur is natuurlijk verboden, zolang het probleem een conformiteitsprobleem is dan mag je het melden binnen twee maanden na ontdekking.

E.e.a geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. Indien na beoordeling door www.kamerthermostaat.com blijkt dat het defect is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag en/of moedwillige beschadiging worden er retourneringskosten 40,00 euro in rekening gebracht.

De eis van originele verpakking en compleet retourneren mag niet worden gesteld bij een conformiteitsprobleem. Dat zou immers betekenen dat je drie jaar lang je verpakking moet bewaren, wat onredelijk is. Ook de originele bon mag men niet eisen. Je moet als koper bewijzen dat je het bij die winkel hebt gekocht, en de bon is een handige manier, maar als je een andere manier hebt om het bewijs rond te krijgen dan mag dat ook.

De genoemde fouten en ondeskundigheden zijn inderdaad zaken waarbij geen sprake is van een nonconformiteit, zodat de winkel de kosten van herstel of vervanging dan niet voor haar rekening hoeft te nemen. Retourneringskosten van 40 euro lijken me echter wat sterk.

Met betrekking tot producten van derden is www.kamerthermostaat.com tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Nee. Dit is gewoon in strijd met de wet. Verwijzen naar de leverancier mag niet, net zo min als minder garantie bieden dan de wet vereist. Vijf grote elektronicaboeren kregen elk 90.000 euro boete voor deze zin.

11. Retourzendingen
Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand schriftelijke bevestiging niet worden geaccepteerd….

Dat zie ik vaker maar ’t is twijfelachtig. Het recht van retour op grond van de Wet koop op afstand mag worden uitgeoefend ongeacht wat de winkel daarvan vindt. Hooguit kan de winkel een procedure voorschrijven, en die zul je dan moeten volgen (stuur het naar dit antwoordnummer of juist naar deze postbus). Een bevestiging eisen kan betekenen dat je die niet altijd krijgt, en dát mag natuurlijk niet.

1. Voor wat betreft retourzendingen maakt www.kamerthermostaat.com onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die speciaal voor u zijn besteld.
· Speciaal bestelde artikelen worden door www.kamerthermostaat.com niet retour genomen.
· Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen.
· Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 dagen aan www.kamerthermostaat.com gemeld te worden. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk!
· www.kamerthermostaat.com brengt voor iedere retourzending ” 20,- administratiekosten in rekening, vermeerderd met 15 % van de factuurwaarde van de retour te zenden artikelen.

Dit is zo onjuist dat het niet leuk meer is. Speciale bestellingen mogen gewoon retour. Alleen maatwerk, dus zaken die gemáákt zijn voor deze klant, mag men weigeren terug te nemen.

De “kosten” verbonden aan retourzending mogen hooguit die van de postzegel zijn. Het is verboden administratiekosten te vragen.

De term van 7 dagen moet zeven werkdagen zijn. Maar het klopt wel dat je alleen de mélding binnen die periode moet doen. Het product zelf mag ook later op de post (binnen een redelijke termijn).

2. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Dat klopt. Ik adviseer dus altijd aangetekend te retourneren.

3. Voorts behoeft www.kamerthermostaat.com uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
· het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn,
· het product en/of de producten ongebruikt zijn,
· het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest,
· bijbehorende montagematerialen, voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Nee, mwa, nee en nee.

Het recht van retour mag niet worden uitgesloten als het product niet in originele staat terugkomt. Hooguit kan men schadevergoeding vorderen als er beschadigingen of ontbrekende zaken zijn. Formeel is namelijk sprake van een recht van ontbinding, waarbij alle prestaties ongedaan gemaakt moeten worden. Als dat niet kan (omdat bv. de verpakking ontbreekt) dan moet daarvoor in de plaats een financiële compensatie worden betaald.

Waarom de mwa? Omdat je inderdaad het product niet mag gebruiken, maar je wel het recht hebt het uit te proberen. Je mag dus je thermostaat uit de verpakking halen en kijken hoe ie staat aan de muur, of luisteren of ie geen gekke zoemtonen produceert. Aansluiten lijkt me op het randje, maar ik zou niet anders weten hoe je test of het product aan je wensen voldoet.

12. Annulering
Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dienen wij de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Dit is zeer dubieus. Hoewel overmacht een geldige reden is om een overeenkomst te beëindigen, neigt dit toch naar het grijzelijstbeding dat alle clausules als verdacht aanmerkt waarmee de winkel de overeenkomst eenzijdig kan annuleren. Maar de uitzondering bij dat beding is “anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd” en dat is in feite waar die eerste zin op neerkomt.

Zolang het om een objectief vast te stellen wijziging van omstandigheden is (bv. de leverancier is failliet, of Post.nl vertienvoudigt de tarieven), lijkt me dit wel acceptabel.

13. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met www.kamerthermostaat.com is Nederlands recht van toepassing.

Inderdaad – bij Nederlandse klanten dan. Een Belgische consument zal zich al heel snel op Belgisch recht kunnen beroepen. Maar heel veel kwaad kan deze zin ook niet, want de rechter negeert die gewoon als het internationaal recht iets anders zegt.

Arnoud

34 reacties

 1. Ik ben benieuwd of kamerthermostaat.com de onrechtmatigheden uit de voorwaarden zal halen. Er staat een aantal in waarvan ik mij afvraag hoe je er bij komt om die er in te stoppen. Zijn er eigenlijk bureaus die gespecialiseerd zijn in het controleren van voorwaarden voor webwinkels? Gezien de hoeveelheid blogs die hier over schrijven lijkt mij dat een gat in de (web) markt of een te hoge drempel.

 2. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren

  De afnemer kan ook voor er geleverd is toch gewoon annuleren op basis van BW 7:46d ? (LJN BP8079 bijvoorbeeld)

 3. @Arnoud: Ik lees net je stuk en kan volgens mij maar tot 1 conclusie komen: Het is volledig zinloos om Algemene Voorwaarden te hebben. Alles wat een inperking van de rechten van de consument kan beteken mag niet, kortom: “op overeenkomsten met xx B.V. zijn alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverminderd van toepassing.” Klaar toch?

 4. @Bart, 4: Je hebt voor een groot deel gelijk: het standaard burgerlijk recht is een goede basis voor koopovereenkomsten, kijk maar eens in in het gemiddelde winkelcentrum hoeveel winkeliers algemene voorwaarden gebruiken.

  Aan de andere kant zijn er een aantal zaken (beperking van aansprakelijkheid, boetes bij te late betaling) die je specifiek moet vastleggen als je de koper daar aan wil houden; daarvoor kunnen algemene voorwaarden nuttig zijn. (Maar dan moet je ze wel correct aanbieden…)

 5. Ik moet overigens opmerken dat toen ik http://www.kamerthermostaat.com aanschreef over het defecte product en daarbij de Wet Koop of Afstand aanhaalde ik wel gewoon conform de Wet heb kunnen retourneren en ze kosteloos een nieuwe hebben toegestuurd. Ik werd daarentegen wel eerst gebeld door een medewerker van http://www.kamerthermostaat.com met de mededeling dat het defect welke ik meldde eigenlijk helemaal niet kon (ik verzin het toch niet?) en dat hij het eerst met de fabrikant zou checken alvorens ik hem terug mocht sturen. Hij belde mij een dag later terug en ik “mocht” hem dus retourneren – ze zouden wel pas NA ontvangst van de retourzending een nieuwe doen toekomen, hoe werkt dat eigenlijk? Moeten ze eigenlijk direct na melding een nieuwe sturen, indien dit wordt gevraagd?

 6. @5MathFox, Het is me dus wel een raadsel waarom er dan ook nog andere dingen worden meegenomen dan de dingen die nog niet specifiek in het BW staan vermeld. Vaak krijg je lappen tekst met een eigen interpretatie van allerlei consumentenwetgeving, wat me meer op bezigheidstherapie van een betrokken advocaat lijkt.

 7. @Wesley: Wettelijk gezien heb je recht op reparatie of vervanging (naar keus van de leverancier.) Reparatie van een niet-conform apparaat zou verder zonder gezeur plaats horen te vinden. Je hebt dus geen recht op onmiddellijke vervanging, maar (normaal gesproken) wel recht op een vergoeding van de schade veroorzaakt door een defect. Als er een noodvoorziening nodig is (om je huis in de winter warm te houden) moet de verkoper daar voor zorgen, op zijn kosten.

 8. @3. Martijn Grooten

  Hier ruim 2000 erg, eh, interessante algemene voorwaarden.

  Helaas zijn de aantallen die Google aan het begin noemt altijd nogal onnauwkeurig; je moet bladeren om het exacte aantal te zien. In dit geval zijn het er maar 49 (negenenveertig).

 9. @Bart, 7: Mijn vraag is vaak of er een advocaat betrokken is geweest bij het opstellen van de voorwaarden; ze zien er vaak uit als bij elkaar gegoogled knip- en plakwerk. Algemene voorwaarden zijn trouwens wel handig wanneer bedrijven met elkaar zaken doen, omdat dan de voorwaarden voor consumentenkoop niet gelden. (Je kunt tussen bedrijven ook zaken afspreken die tegenover een consument niet mogen.)

 10. @Bart: Tot op zekere hoogte heb je gelijk, maar je mag als bedrijf best in je AV de consument méér rechten geven. Een harde levertijd van 3 werkdagen met recht van annulering is bijvoorbeeld iets dat je kunt geven, maar dat moet wel in je AV. En het kan een concurrentievoordeel zijn om dit te geven.

  Het consumentenrecht is erg strak en pro-consument en daar is dus inderdaad bar weinig aan te doen.

  @Mathfox: Klopt. Vaak zie je dat bedrijven twee sets AV hanteren, of dat er in de AV staat “Indien wederpartij wel/niet consument is, dan…”

 11. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Zodra je dezelfde tekst naar meerdere klanten hanteert, zijn het voor de wet “algemene” voorwaarden. Je kunt ze leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, standaardvoorwaarden, huisregels of kaderovereenkomsten noemen maar ze zijn en blijven voor de wet hetzelfde.

 12. Klopt. Ze leggen in strijd met de wet het risico van verzending bij de consumentklant. Ze behouden zich het recht voor om achteraf “oeps, prijsfout” te roepen en zo eenzijdig de overeenkomst op te zeggen. Zwartelijstbeding.

  Ze geven netjes 14 dagen retourtermijn maar eisen originele verpakking plus originele factuur, wat formeel geen eis is. De heenverzendkosten worden niet terugbetaald, dat moet wel.

  Je moet het product binnen zeven dagen inspecteren, terwijl je van de wet twee maanden hebt. En ruilen moet binnen zeven werkdagen, terwijl je mag annuleren binnen 14 dagen. Merkwaardig.

  “Op de producten van My Sleeve zit geen garantie mits anders staat omschreven op de verpakking.” Ehm. Dus geen garantie als op de verpakking staat van wel?

  De klachtenregeling is volgens mij gecopypaste uit de standaard Thuiswinkel-voorwaarden, alleen jammer dat ik geen klachtenprocedure kan vinden terwijl de AV me die belooft.

  Oh, en “Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.” Wiens regeling? Die zin hadden ze ook even mee moeten copypasten.

 13. Ik kwam deze tegen :

  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bosman en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  Kan dat door de beugel ?

 14. @18 Ik denk het niet aangezien je volgens mij op dat punt al bij een rechter staat en die zal wel een andere visie hebben inclusief de tegen partij.

  @17 Arnoud misschien leuk om Algemene Voorwaarde van webwinkels op fouten te controleren zoals je dat doet met de hosting bedrijven. Wat ik wel leuk vind is dat je fouten uit Algemene Voorwaarde haalt door alleen maar goed te lezen op Ius Mentis.

 15. @Eric: Dat heet juridisch een conversiebeding. Het bepaalt dat ongeldige voorwaarden worden omgezet, geconverteerd, naar wél geldige voorwaarden.

  Op zich is dat gebruikelijk in contracten maar bij algemene voorwaarden mag dat niet. Het zou namelijk betekenen dat je de meest onredelijke onzin kunt opschrijven en dat de rechter dan wel bepaalt wat wél een redelijke clausule zou zijn. Dat is niet de bedoeling. De ‘straf’ voor onredelijke voorwaarden is dat je terugvalt op de wet, en niet op wat een redelijke voorwaarde zou zijn geweest.

  Dus stel je neemt op dat het contract verlengt met steeds een jaar: dat mag niet, dus val je terug op de wet en die zegt niets over verlenging. Het contract is dan dus niet verlengd, ook niet met een maand zoals de wet wel toestaat. Of stel je beperkt je aansprakelijkheid tot nul, dat mag niet dus ben je wettelijk aansprakelijk zonder grens. Had je maar een redelijke grens moeten verzinnen.

 16. Zoiets zal het wel zijn, Borg. Wat ik vooral mis is wat Coolblue vervolgens met die foto’s mag doen. Geen idee dus welke licentie ik hen geef door mijn foto naar hen te uploaden. Maar in theorie ben ik de auteur en mogen zij eigenlijk alleen die foto bekijken en dus niet voor promotionele doeleiinden gebruiken. Of zo.

  Heb wel een foto ingestuurd. Eentje met een langharige Chihuahua erop die nieuwsgierig in de doos kijkt. Mijn hond, inderdaad. 🙂 (Moest wel wat voer in de doos stoppen om haar nieuwsgierig te krijgen…)

 17. Eigenlijk hebben ze zelfs geen licentie om mijn foto op facebook te tonen, maar ben er achter wat mij dwars zat. Ik miste namelijk informatie over waar mijn foto wordt opgeslagen. Dat is dus niet bij Coolblue maar bij facebook. Mogelijk zijn dus de voorwaarden van facebook van toepassing op mijn foto. Maar Coolblue zegt hier verder niets over. Maar Facebook heeft hier wel enkele voorwaarden. Dat zijn voorwaardes waar ik dus al bij voorbaat mee accoord ging toen ik een facebook account aanmaakte.

  Een link naar deze terms was wel handig geweest. Bij voorkeur ook een vertaalde versie ervan, want niet iedereen in Nederland zal deze engelstalige tekst even goed kunnen begrijpen. Zo zouden er mensen spontaan een facebook account kunnen aanmaken, alleen maar om aan deze wedstrijd mee te doen.

 18. Wim, dat had inderdaad wel even duidelijker gekund. Maar als er niets over licenties staat, betekent dat niet dat er géén licentie is gegeven. Het betekent alleen dat de scope niet echt duidelijk is. Grofweg mogen ze de foto dan gebruiken voor het doel waarvoor jij hem instuurt, waarbij “het doel” naar redelijkheid moet worden uitgelegd. En dan krijg je vragen als “mag je hem ook tonen in een banner om anderen op te roepen ook mee te doen”?

 19. Arnoud als ik iets op stuur en ik zie de rest staan dan ga ik er vanuit dat ze alleen op die pagina getoond worden. Daarbij heb ik geen zeggenschap meer over de foto aangezien die nu in de account staat van Coolblue als hun dus de privacy mode niet hebben aanstaan mag Facebook ook die foto gebruiken zoals hun AV aangeeft

  You can use your privacy settings to limit how your name and profile picture may be associated with commercial, sponsored, or related content (such as a brand you like) served or enhanced by us. You give us permission to use your name and profile picture in connection with that content, subject to the limits you place.

 20. En dat is inderdaad wat ik mis, Borg. Ik weet niet welke rechten ik nu aan facebook heb gegeven. Want mijn foto is naar facebook gegaan om mee te doen met een wedstrijd van Coolblue. Niet dat ik er echt wakker van lig, maar toch…

  Overigens, die foto die ik dus heb gemaakt. Mijn foto dus, maar met een doos van Coolblue erop, inclusief logo… (En mijn hond.) Als ik die zelf online zou willen publiceren, zou Coolblue dit dan kunnen tegenhouden omdat hun merknaam duidelijk in beeld staat? 🙂 Vast niet, maar ik vraag het even voor de zekerheid.

 21. Deze website hanteert een wel heel bijzondere verkoop truc. http://condoomactie.nl/page/voorwaarden JA, Ik wil graag het welkomspakket ontvangen van 10 condooms van Condoomactie.nl en betaal hier slechts €0,- voor. Om mijn pakket te ontvangen betaal ik eenmalig €1,00 incl. BTW voor administratie- en verzendkosten. Echter staat er eerst dat je 10 condooms Gratis zou krijgen. en dan krijg je deze regel : Indien u alleen een welkomspakket wilt ontvangen Het welkomspakket is gratis indien u een vervolg zending van ons wilt ontvangen. Wilt u enkel het welkomspakket ontvangen dan betaalt u €5,95 of u kunt ervoor kiezen om het pakket gratis retour te sturen.
  Nou betaal je €1,- maar als je dus geen verdere toe zendingen wenst moet je alsnog €5,95 bij betalen dus je mag €6,95 betalen er voor. Je moet echter via Ideal betalen en dan als je het “pakket” wat eigenlijk een envelop is retour stuurt dan krijg je alsnog een extra pakket en mocht je dan gaan mailen krijg je het bericht dat ze je pakket niet hebben ontvangen en wordt er al meteen gedreigd met een incassobureau en je moet maar even het bonnetje van het retour sturen overleggen. Echter sturen hun het ook via de normale post dus kan ik ook beweren dat ik niets heb ontvangen. Ik heb echter wel het geluk dat ik het ” pakket” samen met een vriend op de bus heb gedaan. En ook beschouwen ze een ideal betaling als zijnde een doorlopende incasso al heeft de persoon in kwestie toe gegeven dat dit niet mag.

   1. Helaas blijkt dat niet altijd het geval. Als een incasso met het vlaggetje “eenmalige incasso”, dan wordt die niet gestorneerd. Ook als de andere partij dat vlaggetje ten onrechte heeft gebruikt. Dan moet je er toch met de incasseerder weer uitkomen, of het op fraude gaan gooien. Ik heb gevraagd om alle niet storneerbare incasso’s dan maar te blokkeren, maar dat wilde de bank niet doen (Alle incasso’s wel, maar niet alleen de niet storneerbare); erg lastig, zeker omdat er effectief nauwelijks concurrentie is in de bankenwereld, dus overstappen op zoiets kan ook niet.

  1. Nog leuker is dat ik er achter ben gekomen dat de kamer van koophandel nummer niet blijkt te bestaan en de btw nummer van een heel ander bedrijf blijkt te zijn. Een reden om een melding van (mogelijke) fraude te doen

   -edit Arnoud: Het gaat hier om Condoomactie.nl en niet het bedrijf uit de blog-

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.