Europees Octrooibureau presenteert scenario’s voor toekomst octrooisysteem

Het Europees Octrooibureau heeft vier scenarios voor de toekomst van het octrooisysteem gepresenteerd. In een project van twee jaar zijn 150 belanghebbenden, inclusief critici, geïnterviewd over hoe intellectueel eigendom en octrooien zich kunnen ontwikkelen in de komende vijftien tot twintig jaar. Dit leverde vier scenarios, vier verhalen over de toekomst op.

Market Rules
Het eerste scenario gaat uit van volledige marktwerking. Steeds meer zaken worden octrooieerbaar, en uitvinders dienen steeds meer aanvragen in. Het risico dat men hier signaleert, is dat het systeem onder haar eigen gewicht in kan storten.

Whose Game?
In het tweede scenario zijn het juist de ontwikkelende landen, en niet de westerse (noordelijke) landen met hun bestaande octrooisysteem, die de verandering veroorzaken. IP wordt dan een wapen in de concurrentie tussen Noord en Zuid, zoals in dit omineuze diagram te zien is:

Om dit te voorkomen, moet er (veel) meer gedaan worden aan kennis en innovatie delen met ontwikkelende landen.

Trees of Knowledge
Het derde scenario gaat uit van de groeiende kritiek op het octrooi- en IP-systeem in het algemeen. De trend die hier wordt geëxtrapoleerd, is dat deze kritiek zal leiden tot een gereduceerde rol van IP in innovatie.

De open vraag hier is dus hoe er meer openheid van kennis kan worden gerealiseerd, waarbij ontwikkelaars en uitvinders toch nog voldoende beloond worden voor hun innovaties.

Blue skies
En bij het vierde scenario zijn het de technocraten die de leiding nemen. Door de steeds grotere afhankelijkheid van technologie ontstaat een behoefte aan gedifferentieerde bescherming. Sommige technologie moet lang en breed beschermd worden, andere technologie heeft genoeg aan korte, beperkte bescherming. Er kan bijvoorbeeld een kortlevend exclusief recht voor software ontwikkeld worden in plaats van het 20 jaar lopende octrooi of het “levenslang plus 70 jaar” durende auteursrecht op software.

Arnoud

Patenteer nu ook uw copyright

Bill O’Brien, platform strategy manager bij Microsoft Ierland, in een discussie over open source en de vraag of Microsoft ooit haar broncode openbaar zal maken:

No, that’s not going to happen. … People patent their copyrights and everyone protects their IP and that’s how the industry works.”

Bron: SiliconRepublic.com: Microsoft opens up to open source.

Tip gevonden op DigitalMajority.

Arnoud

Mededeling EC: nieuwe ontwikkelingen rond Gemeenschapsoctrooi

Sinds 1973 worden Europese octrooien verleend via het Europees Octrooiverdrag. In dit systeem worden octrooien centraal beoordeeld, en na verlening omgezet in nationale octrooien. Dit systeem heeft twee belangrijke problemen:

  • Het talenprobleem: Op dit moment moet een octrooihouder zijn hele octrooi vertalen in vele Europese talen. Van het nieuwe gemeenschapsoctrooi zou alleen een beperkt deel van de tekst behoeven te worden vertaald.
  • De rechtspraak: Momenteel moet een octrooihouder in ieder land een afzonderlijk proces starten om zijn uitvinding te beschermen. Bij een gemeenschapsoctrooi zouden de rechtzaken centraal bij een gerechtshof voor heel Europa worden afgedaan. Hierdoor wordt het eenvoudiger uitvindingen te beschermen.

Al sinds de jaren zeventig wordt er dan ook gewerkt aan een Gemeenschapsoctrooi, een enkel Europees octrooi dat meteen in de hele EU geldt, en liefst ook bij één rechtbank beoordeeld wordt op geldigheid en inbreuk. In 1975 kwam er een Gemeenschapsoctrooiverdrag, maar dit werd niet door genoeg landen geratificeerd. Een poging tot reanimatie was het Agreement van 1989, maar dit mocht niet baten.

In 2000 besloot de Europese Unie dat het dan maar via een Verordening moest gebeuren. De EU kan met een Verordening uniforme regels instellen die automatisch in de hele EU gelden. Verdragen moeten eerst door alle landen afzonderlijk goedgekeurd worden. Na lang werk en veel ruzie sneuvelde ook dit plan vanwege de taalproblemen. Als een octrooi in elke EU-taal vertaald moet worden, zal dat de kosten gigantisch hoog maken. Maar het octrooi alleen in b.v. het Engels laten verlenen is politiek lastig te verkroppen voor landen waar Engels geen officiële taal is.

Nu lijkt er toch weer wat beweging in te komen. De Europese Commissie heeft op 3 april een Mededeling (met hoofdletter) gedaan over “Het verbeteren van het Europese octrooisysteem”.

Het rapport beschrijft twee opties:

  1. Het European Patent Litigation Agreement (EPLA). Dit is (of eigenlijk, wordt) een apart verdrag waarin wordt geregeld hoe rechtszaken over octrooien centraal afgehandeld moeten worden. Een voordeel hiervan is dat dat relatief snel kan worden opgezet, en toegesneden kan worden op dit ene onderwerp. Er komt dan geen centraal Europees gemeenschapsoctrooi; de rechtspraak gaat over de huidige Europese octrooien.
  2. Een nieuwe jurisdictie voor gemeenschapsoctrooien, binnen de context van de EU. Dit is (gezien vanuit de Europese Commissie) een betere oplossing, want het past dan binnen de structuren die de EU al heeft. Nadeel is dat het dan veel langer duurt.
De Commissie stelt voor om als compromis een combinatie van deze twee opties in te voeren.
This way forward could therefore be to reflect on one single court system inspired by the principles on which consensus is emerging, and addressing the respective concerns of Member States and stakeholders.

This could be achieved by creating a unified and specialised patent judiciary with competence for litigation on European patents and future Community patents. Such a judicial system could be strongly inspired by the EPLA model, in particular as regards the specificities of patent litigation, but could allow for harmonious integration in the Community jurisdiction.

Hoe nu verder?

The Commission will work with the Council and Parliament to build consensus on the way forward. When broad consensus is achieved, the Commission will take the necessary steps for implementing the agreed strategy and make relevant proposals.
Tsja. Dat wordt dus nog even afwachten.

Arnoud

Open innovatie

Voor innoverende bedrijven is open innovatie cruciaal om te kunnen blijven innoveren. Geen enkel bedrijf kan het allemaal in zijn eentje doen. De uitdaging is dus hoe bedrijven samen moeten werken om innovaties te delen en elkaars innovaties te kunnen gebruiken om zo nieuwe producten op de markt te kunnen brengen. De term is bedacht door Henry Chesbrough, en de ideeën zijn uitgewerkt in zijn boeken Open Innovation (2003) en Open Business Models (2006).

Het artikel Wat en hoe inzake open innovatie van Vareska van de Vrande op Sync is een goede introductie. Zij schrijft:

Open innovatie houdt in dat bedrijven zowel interne als externe bronnen combineren voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe innovaties. Dit betekent dat bedrijven bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe en/of verbeterde diensten of producten kennis durven aanwenden van buiten de muren van hun eigen organisatie.

En om dat durven gaat het natuurlijk. Het “Not Invented Here” syndroom moet worden doorbroken. Open innovatie is niet alleen maar een idee, maar een veranderproces. En dat valt niet mee. Zoals Van de Vrande het formuleert:

De transitie naar een meer open manier van innoveren is echter geen gemakkelijke weg. Concreet betekent dit dat er binnen het bedrijf een verschuiving plaats moet vinden in de manier waarop er naar het eigen bedrijf en daarbuiten gekeken wordt. Het gaat dus om een groot veranderingsmanagement traject, waar veel bedrijven niet erg bedreven in zijn.

Over vier weken mag ik daar zelf over vertellen. Patentday 2007 is een Scandinavische conferentie voor IP-mensen (octrooigemachtigden, R&D managers en consultants). De grote uitdaging wordt hoe je bij zo’n gevarieerd publiek concreet genoeg kunt worden.

Ik kies voor de octrooi-insteek. Te vaak hebben bedrijven octrooien enkel en alleen als bijproduct van hun onderzoek en ontwikkeling. Met octrooien kun je echter veel meer. Technologie kan worden verkocht of worden gelicentieerd als je een octrooi hebt. Daarmee zijn octrooien dus een cruciaal aspect van open innovatie. Kennis delen is één ding, er geld mee verdienen een tweede.

Daarnaast wil ik ook open source verwerken in het verhaal. Innovaties staan niet op zichzelf, maar vereisen een grote hoeveelheid onderliggende technologieën om tot een product gemaakt te kunnen worden. Om dat onderliggende platform te kunnen maken is dus een grote hoeveelheid technologie nodig. En die technologie kun je middels open source gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden.

Arnoud

Nieuw op Iusmentis: Octrooirecht: vloek of zegen, afstudeerscriptie Oscar Lamme

Nieuw op Iusmentis: Octrooirecht: vloek of zegen, de afstudeerscriptie van Oscar Lamme. Hij onderzoekt in deze scriptie de vragen “Wat is het doel van het octrooirecht en in hoeverre vervult het octrooirecht dit doel?” en “In hoeverre is het de verwachting dat het softwareoctrooi doeltreffend is?”. Uitgebreid en degelijk onderbouwd. Al vind ik zelf natuurlijk “computer-implemented invention” of “octrooi op software-gerelateerde uitvinding” een betere term is dan “software octrooi”. 🙂

Eerder screef Oscar het artikel Strafrechtelijke aansprakelijkheid forumbeheerders bij discussies over de omzeiling van kopieerbeveiligingen van spelcomputers, dat bij eJure online staat.

Arnoud