Buma/Stemra treedt op tegen embedded muziekfilmpjes

De Buma gaat achter embeddende bloggers aan. Nee, niet embedded bloggers, maar bloggers die filmpjes of muziek van Youtube in hun berichten opnemen. Op C’T wordt Buma/Stemra als volgt geciteerd:

Embedden is volgens de wet echter ‘opnieuw openbaar maken’, zo zegt Buma/Stemra, en dus is er een webcasting-licentie voor nodig.

Volgens de wet? Dat dacht ik even niet. Embedden is een vorm van inline linken. Linken is geen openbaarmaken in de zin van de Auteurswet, zo blijkt uit de jurisprudentie (zie met name het ZoekMP3-arrest en de recente Shareconnector-zaak). Linken kan wel onrechtmatig zijn, omdat je door een link de inbreuk op auteursrecht faciliteert of zelfs aanmoedigt. Je moet dan wel, zo staat in diezelfde jurisprudentie, weten dat je linkt naar iets inbreukmakends. Nu denk ik dat dat vrijwel altijd wel opgaat bij embed-codes van Youtube, maar nog steeds: het is geen inbreuk maar hooguit onrechtmatig.

En nee, dat is geen gezochte juridisch-theoretische nuance. Of nou ja, dat is het misschien wel, maar hij is wel van belang. Want de manier waarop de Buma omgaat met deze onrechtmatige handelingen, is ietwat merkwaardig: men suggereert dat de blogger een webcasting-licentie nodig heeft voor dergelijke links. Zo schrijft de Buma aan Myownmusicindustry.nl:

[W]ij hebben geconstateerd dat u actief bent om (beschermde) muziekwerken uit het door Buma/Stemra beheerde wereldmuziekrepertoire ter beschikking te stellen, ontvangen wij van u graag de volgende gegevens ter bevestiging;

Dat wekt de indruk dat de embedded blogger inbreuk op auteursrecht pleegt. Alsof de embedded blogger hetzelfde doet als Youtube. Webcasting is een vorm van openbaar maken, daarvoor is een licentie nodig. Dat is duidelijk. Maar iemand die faciliteert bij webcasten, maakt zelf niet openbaar. En wie niet openbaar maakt, pleegt geen inbreuk op het auteursrecht en heeft dan ook geen licentie nodig.

Het is niet netjes om bloggers en Youtube dan zo over één kam te scheren. Youtube maakt openbaar en moet daarvoor een licentie nemen. De schade die de bloggers veroorzaken door hun embed-acties, is afgeleide schade en staat niet in verhouding tot de schade die Youtube veroorzaakt bij de auteursrechthebbenden. Die afgeleide schade kan dan niet leiden tot hetzelfde licentiebedrag als Youtube zou moeten betalen.

Buma zou met Youtube -de eigenlijke inbreukmaker- een ‘echte’ webcasting licentie afsluiten. En afhankelijk van de voorwaarde daarin zou men dan eventueel een apart, afgeleid tarief kunnen hanteren voor mensen die slechts embedden. Of, en dat zou uiteindelijk het beste zijn, Youtube laten afrekenen voor afspelen via haar embedded player, zodat bloggers vrijuit kunnen blijven bloggen.

UPDATE (17:21): De actie van Buma/Stemra was prematuur, zo meldt NU.nl zojuist.

UPDATE (14 februari) Heeft Buma/Stemra haar hand overspeeld? 3voor12 citeert Nicolien van Vroonhoven (CDA), lid van de werkgroep auteursrecht op internet: “Het is typerend hoe Buma hier nu op duikt. Het is lastig juridisch te beoordelen of ze het gelijk aan hun zijde hebben, maar je moet niet altijd het onderste uit de kan willen hebben. Youtube is een vrijplaats, en dat moeten we koesteren.”

Arnoud

32 reacties

 1. Volgens Christiaan AT zit het als volgt:

  ‘In het geval van framing of inline linking is er mogelijk wel sprake van een auteursrechtelijk relevante handeling. De hyperlink is dan meer dan een voetnoot of een verwijzing naar informatie die zich elders bevindt. Bij framing en inline linking gaat het om de opname van een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk binnen een andere context. Dat het auteursrechtelijk beschermde werk in technisch opzicht niet wordt verveelvoudigd ??? het werk blijft immers op de oorspronkelijke server staan ??? hoeft er niet aan af te doen dat er sprake kan zijn van een auteursrechtelijk relevante handeling. Het werk wordt immers als onderdeel van een ander werk weergegeven en als zodanig opnieuw ge?xploiteerd. De internetgebruiker hoeft de weblocatie waarbinnen de link wordt weergegeven niet te verlaten om het werk te consumeren. Naar analogie van het CAI-Amstelveen-arrest kan de websitehouder, dus degene die de framed of inline link heeft aangebracht, vergeleken worden met de CAI-Amstelveen: hij geeft het auteursrechtelijk beschermde werk door via zijn eigen website. Verdedigbaar is dat er dan sprake is een openbaarmaking door een ???autre organisme??? in de zin van het arrest.’

  (edit: formattering goed gezet)

 2. Ik vermoed dat Cristian gelijk heeft, maar vind de handelswijze van Buma/Sterma niet kunnen. Hun reactie lijkt erg op ???Wij hebben u schuldig bevonden aan, toon maar aan dat dit niet zo is of sluit een overeenkomst met ons af???. Het wordt alleen in een vriendelijk jasje gegoten.

 3. Dit citaat van Alberdingk Thijm komt uit zijn artikel Auteursrecht en internet.

  Hij trekt de analogie met het HR-arrest 30 oktober 1981 (CAI Amstelveen) waarin opvangen van televisiesignalen en doorgeven via de kabel een nieuwe openbaarmaking werd geacht. Het verweer “we geven alleen maar effici?nt door wat mensen ook zelf uit de lucht kunnen plukken” ging niet op: van belang is slechts dat de doorgifte geschiedt door een ander organisme.

  Je kunt die analogie inderdaad maken, als je “doorgeven” heel breed uitlegt. Dat zit mij niet lekker, omdat de Centrale Antenneinrichting toch echt het signaal zelf doorgaf en dus met een soort-van kopie van het werk bezig was. Mag je de rechtsregel dan ook toepassen op een situatie waarin men het signaal (het filmpje) niet zelf doorgeeft maar dat het oorspronkelijke organisme dat nog steeds doet?

  “Doorgeven impliceert dat een intermediair een handeling verricht met het werk”, schrijft Alberdingk Thijm zelf op diezelfde pagina (9 in de PDF). Hij lijkt het hier dus mee eens te zijn. Maar dan zegt hij bij frames/inline links: “Bij framing en inline linking gaat het om de opname van een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk binnen een andere context.”

  En inderdaad, het werk is te zien in een andere context. Maar welke handeling met het werk verricht ik door <embed src=X> in plaats van <A HREF=X> te typen? In beide gevallen typ ik een code en een URL, en het is de browser van de bezoeker die daar iets mee doet. Ik lever geen faciliteiten of middelen waarmee de browser meer kan dan eerst. Bij Youtube-filmpjes is het Youtube dat de embedded player levert.

  Hoogleraar Bernd Hugenholtz ziet trouwens in zijn preadvies uit 1998 geen reden om het auteursrecht in te zetten bij dit soort situaties. Wie framet of embedt, kan via merkenrecht of ongeoorloofde mededinging aangepakt worden. Dat was m.i. de voornaamste reden om in de Batavus-zaak het verbod om te framen toe te staan. Een ex-dealer van Batavus deed het via geframede pagina’s met fietsinformatie voorkomen of hij nog steeds geaffilieerd met Batavus was.

  De motivatie van de inbreuk op auteursrecht laat hier nogal te wensen over: het enige wat ik kan vinden in het vonnis, is dat “immers de indruk [wordt] gewekt dat de informatie van de website van Batavus eigen materiaal van [V.] betreft”. Maar indrukken wekken is nog geen inbreuk op auteursrecht. Alberdingk Thijm was er zelf ook kritisch over in zijn noot bij dit vonnis.

  Kortom, als je het CAI-arrest zo breed leest als Alberdingk Thijm voorstelt, dan zijn frames en inline links inderdaad nieuwe openbaarmakingen en daarmee inbreuk op het auteursrecht. Maar ik zie geen wezenlijk technisch verschil tussen zulke links en ‘gewone’ links. Als verwijzen ‘doorgeven’ is, dan geef ik in alle drie de gevallen door. Dus dan is elke hyperlink een nieuwe openbaarmaking, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Arnoud

 4. Ik ging er inderdaad vanuit dat de filmpjes zonder toestemming op Youtube waren gezet. Dan is het onrechtmatig om die filmpjes te embedden.

  Als Youtube een regeling heeft getroffen met Buma/Stemra, dan staan die filmpjes er legaal. Het is niet onrechtmatig om een legaal aangeboden filmpje te embedden in je blog. Ik ken die regeling niet, maar het lijkt me Youtube’s verantwoordelijkheid om dan te zorgen dat hetzij zij rechten afdragen voor embedded views van het filmpje, hetzij de embed-mogelijkheid uitstaat voor deze filmpjes.

  Arnoud

 5. Sterk. Arnoud, herinner ik het me verkeerd, of was jij nu juist altijd van mening dat embedden een hernieuwde openbaarmaking? Zo ja, waarom ben je dan van mening veranderd? (Ik meen me ook een voorbeeld met een kalender te herinneren.)

  Buma zou wel eens gedeeltelijk gelijk kunnen hebben, al plaats ik twee kanttekeningen: 1) is Buma wel de juiste organisatie voor deze heffingen? 2) Waar een filmpje niet zomaar wordt overgenomen, maar van commentaar wordt voorzien, lijkt me dat het filmpje wordt geciteerd binnen een verhandeling, en volgens mij heeft Buma daar niets mee te maken. (“Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel.”) Voor zover ik kan achterhalen zijn voor citaten geen vergoedingen vereist.

  Het citeren van een heel Youtube-filmpje is duidelijk iets wat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

 6. Branko, klopt, in een grijs verleden heb ik dat wel verdedigd, langs ongeveer dezelfde lijn als Alberdingk Thijm. Is voortschrijdend inzicht een geldige reden om van mening te veranderen? 🙂

  De jurisprudentie over linken, torrents e.d. heeft me duidelijk gemaakt dat verwijzen naar een werk onvoldoende is om als nieuwe openbaarmaking te gelden. Ergens bevredigt me dat ook wel: de ultieme consequentie van mijn eerdere standpunt was namelijk dat iedere sitebeheerder het absolute recht had om links naar elke pagina op zijn site te verbieden. Dat zat me nooit zo lekker. En als dan ook de rechtspraak vrij consequent zegt “linken is geen openbaarmaken”, dan ga ik om.

  Een beroep op het citaatrecht bij iets waarbij het hele werk wordt gepubliceerd, zal niet snel slagen. Je mag niet meer citeren dan strikt nodig voor je citaat. Je zou dus een paar stills of misschien een relevante scene uit het filmpje kunnen lichten, maar meer niet. Als je een hele film (videoclip) laat zien, is dat volgens mij geen ‘aankondigen’ of ‘bespreken’ van de film. Ook al zet je er “wat een slechte clip, kijk zelf maar” boven.

  Arnoud

 7. Framing werd in de beginjaren van het web ook aangevochten door partijen als CNN en weerwebsites, wiens on-line plaatjes en/of complete frames en pagina’s door andere pagina’s en framesets werden omvat. In de VS is het allang strafbaar omdat het schade en/of inkomstenderving kan toebrengen aan de eigenaar.

  Het fietsframe-geval is gelukig gebaseerd op merkenrecht, geen auteursrecht. De ex-dealer wekte opzettelijk bepaalde indrukken en maakte daartoe misbruik van beschermde merken. Dat had -gelukkig- weinig met Internet te maken.

  Om te zien hoe paranoia een instituut als Buma/Stemra omgaat met Internet, moet je hun eigen web-voorwaarden maar eens lezen (staan er al vele jaren). “Hyperlinking is toegestaan mits Buma/Stemra daarvan in kennis wordt gesteld.” (Zie hun Disclaimer, laatste punt bij artikel A3.) Zoiets is toch niet te geloven ?

 8. Mag ik u even vriendelijk verwijzen naar een pagina op mijn site, ( http://www.keyboardforum.nl/cms/pages/buma.php ) alwaar ik de moeite heb genomen om een interview van Tros Radio Online met Antal de Waij (Manager Online van BUMA/Stemra) uit te tikken waar het gaat om het ‘aanpakken’ van particulieren?

  Antal de Waij stelt daar meerdere malen dat particulieren NOOIT hoeven te betalen. Ook met betrekking tot het embedden is er van heffing geen sprake, aldus BUMA/Stemra:

  Een citaat: (FvJ = Francisco van Jole, AdW = Antal de Waij) FvJ: Dus ik zet dat bijvoorbeeld op mijn eigen site, zijn filmpje. Moet ik dan weer betalen? AdW: Nou als het bedrijfsmatig is dan komen we daar binnenkort uit met nieuws, dan gaan we dat inderdaad eh, dan willen wij dat inderdaad licenseren, en daarna… als je bijvoorbeeld een particulier bent, hoeft dat niet.

  De Waij (BUMA/Stemra dus) stelt verder in het interview dat all??n bedrijfsmatige sites zouden moeten betalen. Voor plaatsen van content als ook voor het embedden, en dat dit allemaal niet voor particulieren geldt.

  Lees, luister en verbaas u: http://www.keyboardforum.nl/cms/pages/buma.php

 9. Haha laat me niet lachen. Buma wil geld vangen voor het oproepen van de Youtube Player? En als je een code mee geeft dat zoekt youtube het filmpje uit en laat die in HUN flash player. Sinds wanneer mag je geen flash bestanden meer laden. Dat is precies het zelfde dan dat je de radio aan zet in een openbare ruimte?

 10. Als je lid bent van BUMA/Stemra en liedjes van jezelf op internet wilt zetten dan kan dat ook al niet. Je moet dan voor de publicatie van je eigen liedjes betalen! Ik wijs een ieder nog even op Creative Commons licentie, ook niet heilig, maar wel iets meer een moderne insteek. Als het aan BUMA/Stemra ligt wordt het internet weer een saaie bedoeling. Dat kan niet vind ik. Als ik zelf muziek en video opneem en via Youtube ditribueer, gewoonweg omdat die clipjes altijd overal ter wereld goed streamen, dan wil BUMA/Stemra dus blijkbaar standaard geld van mij per jaar omdat ik Youtube stream? Raar verhaal hoor. En oja, waar kan ik het geld voor de vergoeding Thuiskopie terug krijgen voor CD-R publicaties van mijzelf? Nergens zeker? De enige oplossing is een robot programmeren die alles in de gaten houdt wat er aan muziek over Internet verstuurd wordt. Ik ben bang dat geen enkele muziek/rechtenorganisatie in ons land in staat is een dergelijke internetrobot te programmeren.

 11. @Jan Bouvrie: nog steeds geen oplossing voor als je niet mee wilt doen met Buma/Stemra en wel content wil embedden van mensen die ook niet meer geloven in Buma/Stemra anno 2009. Ook betalen voor nieuws gaat niet lukken ook al zetten alle kranten morgen hun internetsite achter de betaalknop. Buma/Stemra heeft haar huiswerk al jaren niet goed gedaan en komt nu als een kat in het nauw met oncontroleerbare regels. Als dit onheilige plan slaagt dan wordt Internet een saaie bedoening, ook Hyves wordt bijvoorbeeld een stuk saaier zonder embedded venstertjes. Daarom geloof ik ok niet in dit plan. Maar goed, iedereen is natuurlijk niet bezig met muziek-embedding maar met de anti-spam wet 🙂

 12. Volgens mij, en ik denk dat er meer muzikanten zo over denken, is het van het grootste belang (en juist dat dient BUMA te behartigen) dat die filmpjes van Youtube of Vimeo of welke dienst dan ook, op zo veel mogelijk sites vermeld worden. Een muzikant wil namelijk dat zijn muziek beluisterd wordt en gezien. In de meeste gevallen is de kwaliteit niet afdoende dat mensen – als ze onder de indruk zijn van de muziek – genoegen nemen met zo’n filmpje dus hopelijk komt daar dan verkoop uit voort.

  Ik zou denken, hoe meer een filmpje bekeken wordt, hoe groter de kans op succes voor de muzikant, hoe groter de verkoop, hoe meer BUMA ophaalt voor de muzikant en zichzelf. Das net even een andere insteek maar wel 1tje die in tegenstelling tot de door BUMA voorgestelde maatregel nu eens in het belang is van de muzikant (en dus buma) ipv alleen voor de buma.

 13. Haha, volgens mij niet hoor… uitgangspunt van de organisatie is het behartigen van de belangen van van rechthebbende (die betalen nl contributie daarvoor). Al geef ik toe dat het daar steeds meer op lijkt

 14. Maar als ik een blog ga oplezen, of schrijven en video (zonder achtergrond muziek) moet ik dan ook betelen? Het is immers mijn eigen gemaakte werk. Mijn boodschap die ik wil doorgeven. Lijkt wel alsof ik monddood gemaakt wordt als dit er doorheen gedrukt wordt.\

 15. @CPD: het gaat erom of je populaire muziek op je blog zet. Als je je eigen werk voorleest, hoef je de Buma niet te betalen. Pas als je achtergrondmuziek opneemt en die muziek is van Buma/Stemra-artiesten (zeg maar Borsato, Guus Meeuwis en de bekende Amerikaanse artiesten).

 16. Volgens mij heeft B/S gelijk. Qua gevolgen doet een blogger precies het zelfde wat YT doet, alleen op kleinere schaal. Maar ik denk dat dat kan veranderen met de omstandigheden en leidt tot een onrechtmatig gebruik. Ik ben met B/S sinds 1995 en ze doen het nog steeds goed en voor de kleine artiest ook.

 17. Dankje Arnoud Jij zegt nu letterlijk wat wij al heel lang wisten namenlijk dat BS helemaal niet voor de rechten van de artiesten opkomt maar gewoon een soort middelman is ik heb op Hyves een blog hieraan gewijd omdat het erop lijkt dat BS het niet op gaat geven wat betreft het uitzuigen van artiesten en de mensen die de filmpjes op het profiel hebben staan, wat mij betreft raakt BS zo snel mogelijk zijn monopolie positie kwijt !! Mijn blog is vooral schaamteloos knip en plak werk maar komt desondanks toch goed over 😉

  http://dedichtdiva.hyves.nl/blog/27506825/BumaStemraB_S/awim/

  Groetjes Magda

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.