Nederland mag gegevens blijven uitwisselen met NSA

prismDe Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen gegevens blijven uitwisselen met de Amerikaanse NSA, las ik bij Nu.nl. In een loei van een vonnis bepaalt de rechtbank Den Haag dat de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten een dringende noodzaak in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens oplevert, op grond waarvan grondrechten geschonden mogen worden. Verschillende burgers en organisaties hadden de rechtszaak aangespannen tegen de Staat naar aanleiding van de Snowden-onthullingen over grootschalig gebruik van data door de Amerikaanse NSA.

Allereerst is er een stuk discussie over óf deze burgers en organisaties wel een rechtszaak mogen beginnen. Je kunt niet zomaar naar de rechter, je moet wel een “redelijk belang” hebben zoals de wet dat noemt. En dat belang moet wel over jou gaan. Als mijn buurmans auto bekrast wordt, kan ik niets eisen. Hier erkent de rechter dat dat het geval is: de burgers (waaronder Rop Gonggrijp, Brenno de Winter en Mathieu Paapst) hebben een meer dan gemiddelde kans

dat zij door hun activiteiten een gevaar voor de nationale veiligheid zouden kunnen opleveren en derhalve op grond van de Wiv 2002 onderwerp zouden kunnen zijn van onderzoek door de diensten.

Het zal je maar gezegd worden.

Afijn. De inhoudelijke discussie is een stuk lastiger. De grootschalige uitwisseling van persoonsgegevens levert juridisch gezien een schending van de privacy op, en die is beschermd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Ook is dit te rekenen onder de informatievrijheid, het beschermen van je bronnen is daar voor journalisten deel van.

Het grootste probleem zit hem in het ‘witwassen’ van gegevens: de NSA verkrijgt gegevens langs illegale weg, en verstrekt ze dan via het uitwisselingsprogramma aan de Nederlandse AIVD die dan vrolijk kan zeggen ze legaal van een buitenlandse partner verkregen te hebben.

Hoewel de NSA in principe legaal handelt naar Amerikaans recht, en er uitgebreid imbedding en controle is binnen het Amerikaanse rechtssysteem, moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de diensten in het kader van de internationale samenwerking gegevens ontvangen die zijn verzameld op een wijze die niet in overeenstemming is met het EVRM en IVBPR. Die verdragen eisen allereerst een duidelijke wettelijke basis, daarna een legitiem doel en vervolgens een noodzakelijkheidstoets – moet dat nou écht op deze manier, kan het niet een onsje minder.

In een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (de hoogste privacyhandhaver, niet te verwarren met het Europese Hof van Justitie) is bepaald dat voor legaal aftappen duidelijk moet zijn:

the nature of the offences which may give rise to an interception order; a definition of the categories of people liable to have their telephones tapped; a limit for the duration of telephone tapping; the procedure to be followed for examening, using and storing of the data obtained; the precautions to be taken when communicating the data to other parties; and the circumstances in which recordings may or must be erased or the tapes destroyed.

Dit geldt ook voor ongericht aftappen van personen. Maar het grootschalig in bulk vergaren van data zoals de NSA doet, is nóg een stapje verder en de rechtbank wil er niet aan dat ook dáár zulke specifieke grenzen moeten worden getrokken. Dat voelt minder erg, net zoals het minder erg is om iemands locatie via GPS ontvangers bij te houden dan zijn gesprekken consequent af te luisteren. De vraag is dan of de nationale wetgeving toereikende en effectieve waarborgen biedt tegen een willekeurige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Voor toepassing van deze laatste maatstaf, meer dan voor toepassing van de gestelde minimumwaarborgen, is naar het oordeel van de rechtbank ook aanleiding in het geval van de ontvangst van gegevens in bulk, waarbij immers ten tijde van de ontvangst niet bekend is wat de aard van de gegevens is en op welk(e) individu(en) deze gegevens betrekking hebben.

Volgens de rechter hoeven we ons geen zorgen te maken: De Wiv 2002 bevat voorts voldoende waarborgen voor de verdere verwerking (waaronder het gebruik) van die gegevens. Immers in de wet staat

In artikel 12 Wiv 2002 is immers geborgd dat de verwerking van gegevens slechts plaatsvindt voor een bepaald doel en slechts voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Wiv 2002 of de Wet veiligheidsonderzoeken, en ook dat dit in overeenstemming met de Wiv 2002 en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt. In artikel 13 van de Wiv 2002 zijn de categorieën van personen genoemd ten aanzien van wie gegevens kunnen worden verwerkt.

En er is niet bewezen dat de Nederlandse veiligheidsdiensten deze artikelen overtreden. Verder kun je als burger individueel naar de rechter als blijkt dat de veiligheidsdiensten specifiek informatie over jou delven uit NSA-bulkdata. Een tikje formele opstelling, ahem.

Dan komt nog de algemene vraag: is het doel en de noodzaak duidelijk aanwezig? Dat is immers nodig onder het EVRM en het IVBPR. Daarvan is sprake omdat het gewoon zo is en het gewoon niet anders kan:

Het gaat om een dringende maatschappelijke behoefte dat met buitenlandse diensten wordt samengewerkt en dat in dat verband verzamelingen gegevens in bulk worden uitgewisseld. Zoals de Staat ter zitting naar voren heeft gebracht, kan wel naar de herkomst van informatie worden geïnformeerd, maar zal daarop in de regel geen antwoord worden gegeven. Dat, als een partner eenmaal aan de voor samenwerking geldende criteria voldoet, de aard en inhoud van die samenwerking, op voorhand niet zijn beperkt, is ook gerechtvaardigd gelet op de risico’s voor de nationale veiligheid die aan een andere benaderingswijze zouden kunnen zijn verbonden.

Wat nu specifiek met de bulkgegevens die men van de VS kan verkrijgen die in strijd met het EVRM of IVBPR zijn verkregen? Die zijn in beginsel ook legaal. Immers:

Daarbij gelden voor het onderscheppen van (ruwe) gegevens in bulk zonder dat deze op relevantie zijn beoordeeld – hetgeen in deze procedure centraal staat – minder strikte eisen dan voor het kennisnemen van de inhoud van de communicatie. Er is bovendien een relevant onderscheid tussen het ontvangen van gegevens en het vervolgens gebruikmaken van die gegevens in individuele gevallen.

Dus ga maar op individuele basis naar de rechter als specifiek jij aangepakt wordt op basis van informatie die uit bulkgegevens is verkregen. “Het zwaarwegende belang van de nationale veiligheid geeft hier de doorslag.”

Jammer. Het is een láng en uitgebreid vonnis maar toch valt de onderbouwing me bij eerste lezing wat tegen. Waaróm is het zo dringend nodig dat er wordt samengewerkt en bulkdata wordt uitgewisseld? Waarom accepteren we dat een partner niet zegt waar de data vandaan komt? En daarbij komt de ergerlijke houding van “je kunt individueel een zaak aanspannen hoor”. Nee. Grmbl.

Arnoud

Heeft Truecrypt een anti-NSA warrant canary losgelaten?

truecrypt-duress-canaryEindelijk weten we het: het was de NSA die Truecrypt heeft gesaboteerd. Dat meldt althans Slashdot. Het project kondigde onlangs nogal cryptisch (haha) aan dat de gratis diskencryptiesoftware niet veilig meer zou zijn en of we allemaal op Microsoft Bitlocker over zouden willen stappen. En de tekst “Using TrueCrypt is not secure as it may …” is natuurlijk helemáál een weggever. Maar kan het?

Een warrant canary is een juridische truc waarbij je elke dag een boodschap produceert à la “Vandaag ontvingen wij geen tapbevelen”. De dag dat je wél zo’n bevel krijgt, produceer je die boodschap niet. Daarmee weet de goede verstaander hoe het zit, zonder dat je expliciet hebt gezegd “wij kregen een bevel” – dat laatste is verboden want dergelijke bevelen komen met een “u mag niemand vertellen dat u dit bevel gehad heeft”-gag order. De analogie is met de kanarie in de kolenmijn: als die dood neervalt, dan is er koolmonoxide in de buurt en moet je wegwezen. Daar heb je nog net tijd voor, want een kanarie gaat eerder dood daaraan dan een mens.

Ik blijf erbij dat een warrant canary niet kan, niet in de VS en niet in Europa (bij ons: art. 126bb strafvordering). Als je een bevel krijgt met een verbod om anderen te vertellen dat je het gehad hebt, dan mag je óók niet ophouden met zeggen “Ik heb vandaag géén bevel gehad”. Dat komt immers informatietechnisch op hetzelfde neer. Je moet dan liegen om het bevel op te volgen.

In het Amerikaanse rechtssysteem is iemand dwingen wat te zeggen (compelled speech) juridisch heikeler dan iemand dwingen niets te zeggen (gag order). En daar is dit idee op gebaseerd. Maar ik zie in dit specifieke geval het verschil niet. Als het spreekverbod toegestaan is, dan moet dat ook kunnen worden gehandhaafd tegen iemand die daardoor óphoudt met spreken.

Een dodemansknop zie ik nog wel: maak een script dat als je een week niet inlogt, een vooraf bepaalde tekst plaatst en het project sluit. Dat is dan niet te voorkomen met een gag order, zeker niet als je een week lang koppig om je advocaat blijft vragen en niet vertelt over de dodemansknop. Het lijkt me wel technisch lastig te automatiseren (een kennis instrueren en die het handmatig laten doen is wellicht slimmer) en het is riskant, wat als je een week internetstoring hebt of de server met het script maakt een datumfout en leeft ineens een week in de toekomst.

De verklaring dat de overgebleven developer(s) tegen een burnout aan liepen na tien jaar ondankbaar werk, lijkt me waarschijnlijker. Wat jullie?

Arnoud

Wat is er juridisch te doen tegen al dat aftappen, afluisteren en bespioneren?

wifi-satelliet-draadloos-auto.pngDe helft van de Nederlanders denkt wel eens telefonisch te worden afgeluisterd, las ik bij Nu.nl. Niet geheel ten onrechte, als je alle verhalen sinds Snowden leest. Zoals zaterdag: de AIVD breekt in bij internetfora en sluist gegevens van alle gebruikers vervolgens door, blijkt uit Snowden-documenten die NRC heeft ingezien. Eh, wut. Het onderwerp heeft ook mijn mailbox bereikt: ik krijg nu 2 à 3 mails per dag met vragen in de trant van “mag dit zomaar” en “wat is eraan te doen”.

Eh, tsja. Nee, dit mag niet. De AIVD mag veel, maar zomaar databanken vol met gegevens kraken en kopiëren voor het geval er een rechtsextremistische jihad-kraker tussen zit, nee dat mag niet. Men wijst op artikel 24 Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waar in lid 1 inderdaad staat:

De diensten zijn bevoegd tot het al dan niet met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheid, binnendringen in een geautomatiseerd werk.

Maar artikel 19 maakt heel duidelijk dat hiervoor aparte toestemming nodig is, en dat die toestemming elke paar maanden opnieuw moet worden aangevraagd. Logisch ook, dat artikel is geschreven om in een concrete situatie een AIVD-hack te kunnen rechtvaardigen. Daar zit een staatsgevaarlijk figuur, snel hack zijn PC en zie wat hij van plan is. Dat is toch even wat anders dan “breek overal in waar je kunt, kopieer alles en zoek het thuis op je gemak even na”. Plus, volgens artikel 18 moet er een duidelijke noodzaak zijn in het kader van onderzoek

met betrekking tot organisaties en personen die door de doelen die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor andere gewichtige belangen van de staat;

Het probleem is alleen: wat dóe je eraan. Juridisch dan. Niet heel veel, ben ik bang. Want toetsing of dit klopt, is een beetje moeilijk. De bewijzen dat hiervan sprake is, zijn immers staatsgeheimen en daar kan men dan ook helaas verder niet op ingaan. En tsja, tegen geheim bewijs is het lastig discussiëren, zeker als je wederpartij niet terugpraat.

En zo is het ook met de NSA-sleepnetten en alle andere massale aftapperij waar we de laatste maanden steeds meer over lezen. Nee, dat mag niet, of de grenzen van wat wél mag worden ahem stevig opgerekt, maar wat gaan we eraan doen?

Arnoud

Een dodemansknop tegen aftappen en datagraaien?

prismOver PRISM, aftappen en datagraaien valt juridisch weinig te zeggen – de NSA doet wat ze wil. Maar als je als private partij een bevel krijgt om de NSA of hun vriendjes bij de FBI – of zelfs maar onze politie – te helpen door data af te geven, dan kom je wél in een juridisch thuisland. Want moet je daaraan meewerken, en wat kun je doen om dat aan de kaak te stellen? Dat is nog best lastig, zeker als je van zo’n club een gag order krijgt dat je niemand mag vertellen dát je hebt moeten meewerken. Een creatieve oplossing daartegen las ik in de Guardian: een dodemansknop, beter gezegd dodemansbordje dat zegt “Ik ben niet getapt” en dat haal je weg zodra je wél moest gaan tappen.

Steeds meer bedrijven publiceren transparency reports, met daarin het aantal overheidsverzoeken om data en wat daarmee is gebeurd. Bij mijn weten doet in Nederland alleen Leaseweb dat, maar in de VS alle grote jongens: Google, Facebook, Microsoft, Yahoo en meer. Algemene gegevens kun je daaruit halen, maar specifiek wie of wat

Ook bij ons kan zo’n zwijgbevel worden gegeven. Art. 126bb strafvordering bepaalt dat wie een vordering krijgt tot aftappen of afgeven van gegevens, “in het belang van het onderzoek geheimhouding in acht omtrent al hetgeen hem terzake van de vordering bekend is.” Op zich logisch want het is niet handig als je meteen na een tapbevel de verdachte gaat bellen om hem te melden dat je wordt getapt.

Daar staat tegenover dat lid 1 van datzelfde artikel bepaalt dat de getapte persoon zelf juist wél moet worden geïnformeerd “zodra het belang van het onderzoek dat toelaat”. Mits die persoon natuurlijk te vinden is, wat bij grootschalig datagraaien nog wel eens een punt kan zijn.

Strikt gesproken mag je van dat vijfde lid dus niet eens melden “ik kreeg gisteren een tapbevel” zonder enige details over wie of wat of hoezo. Dat kan vér gaan. In dit arrest noemt de advocaat-generaal het een “enorme inbreuk op iemands privéleven” dat je bijvoorbeeld je familie, vrienden en kennissen niet mag vertellen dat je informatie over hen moest geven. Maar ik denk niet dat het zó ver gaat dat je geen jaarlijks statistisch overzicht mag publiceren van het aantal tapverzoeken, wettelijke grondslagen en zo nog wat generieke informatie.

Maar goed, die dodemansknop. Is dát een inbreuk op de “geheimhouding in acht nemen” plicht uit 126bb? Enerzijds ja, want je onthult dát je moest gaan tappen of afgeven. Anderzijds nee, want concreet wordt hier niemand wijzer van: wie is er dan getapt, wat voor gegevens moesten worden afgeven en hoezo en waarom? Was dit een onderzoek van de fiscus of een moordzaak?

Het argument “stoppen met zeggen dat je niet getapt bent is wat anders dan zeggen dat je wél getapt bent” komt bij mij niet door de giecheltoets. Bij jullie wel?

Arnoud

Kan de National Security Agency hier vervolgd worden wegens computercriminaliteit?

prismEen lezer vroeg me:

Via PRISM blijkt de Amerikaanse geheime dienst National Security Agency (NSA) ons allemaal af te luisteren. In Nederland is dat hartstikke illegaal. Kan ik daar aangifte van doen en wat gaat Justitie dan doen aan deze buitenlandse daders?

Het is inderdaad strafbaar om digitale communicatie af te tappen of op te nemen zonder toestemming. Opsporingsdiensten mogen dit soms wel, maar dan is er een bevel van de rechter-commissaris nodig. En onze eigen geheime dienst de AIVD mag dit soms ook. De NSA is geen Nederlandse geheime dienst dus mag dit niet.

Het is niet bij voorbaat uitgesloten dat een ambtenaar vervolgd kan worden voor handelingen in het buitenland. Zo hadden we medio jaren negentig een incident met een Nederlandse agent van wie Turkije de uitlevering wilde nadat een door hem gearresteerde Turkse man in een politiecel was overleden. Dus in theorie kan Nederland een onderzoek opstarten en dan de VS verzoeken om uitlevering van de mogelijke dader(s). De kans dat de VS daadwerkelijk tot uitlevering overgaat is natuurlijk nihil in deze situatie, dus heel erg praktisch lijkt me deze optie niet. Een aangifte lijkt me dan ook kansloos, die wordt binnen 5 minuten geseponeerd.

In Duitsland lijkt Justitie wél te overwegen een vervolging in te stellen. Dat heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat de Duitse Justitie is verplicht te vervolgen bij misdrijven. En ik gok dat er ook een zekere echo van het Stasi-verleden mee zal spelen bij de afweging om te gaan vervolgen.

Arnoud

Mogelijk achterdeur in nieuwe versleutelingsstandaard

Cryptografie-expert Bruce Schneier meldt in Wired dat een voorstel voor een nieuwe standaard voor cryptografie (encryptie of ook wel geheimschrift) mogelijk een achterdeur bevat waardoor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA alle berichten zou kunnen lezen. Nu wordt er al meer dan tien jaar gespeculeerd over mogelijke achterdeuren in bijvoorbeeld PGP, maar dit is de eerste keer dat er ook werkelijk aanwijzingen zijn voor zo’n achterdeur.

De standaard gaat over zogeheten elliptic-curve cryptografie. Elliptische krommen hebben niets te maken met ellipsen. Een elliptische kromme is een vergelijking met x en y, met x tot de derde macht en y in het kwadraat. Zulke vergelijkingen zijn nuttig bij cryptografie. Daarvoor moet je wel afspreken welke vergelijking je gaat gebruiken. En bij die keuze blijken nu bepaalde getallen zodanig gekozen te zijn dat er theoretisch een “loper”, een master key bestaat waarmee alle versleutelde berichten te openen zijn.

Omdat de getallen in kwestie gekozen zijn door de Amerikaanse National Security Agency, de experts op het gebied van cryptografie, is het moeilijk te geloven dat dit toeval is.

Zoals Schneier schrijft:

Of course, we have no way of knowing whether the NSA knows the secret numbers that break Dual_EC-DRBG. We have no way of knowing whether an NSA employee working on his own came up with the constants — and has the secret numbers. We don’t know if someone from NIST, or someone in the ANSI working group, has them. Maybe nobody does.

We don’t know where the constants came from in the first place. We only know that whoever came up with them could have the key to this backdoor. And we know there’s no way for NIST — or anyone else — to prove otherwise. This is scary stuff indeed.

Via Slashdot.

Arnoud